Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2015.gada 13.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma
Rīgā 2015.gada 9.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2015.gada 13.jūlijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-289
TA-1352 
Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Spiridonovs (Ekonomikas ministrija)  S.Šķiltere A.Salmiņš U.Bisenieks H.Baranovs I.Vircavs A.Švalkovska O.Krakts  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-1057
TA-1366 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"  Satiksmes ministrija  T.Vectirāns (Satiksmes ministrija)  K.Godiņš I.Ošenieks V.Ļeonova E.Bērziņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-245
TA-1254 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  J.Feldmane (Veselības ministrija)  I.Dundure  Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-361
TA-1444 
Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija)  J.Bernāts A.Teikmanis B.Ramiņa A.Rauhvargers J.Silka G.Rēvalde A.Baumanis O.Judrups I.Vanaga E.Grigorjevs I.Trapenciere A.Rostovskis I.Stūre  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-359
TA-1445 
Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija)  J.Bernāts B.Ramiņa A.Rauhvargers J.Silka G.Rēvalde A.Baumanis O.Judrups A.Rostovskis I.Stūre  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-594
TA-1446 
Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Kiopa (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Bergs J.Bernāts A.Teikmanis B.Ramiņa A.Rauhvargers J.Silka G.Rēvalde A.Baumanis O.Judrups I.Vanaga E.Grigorjevs I.Trapenciere I.Stūre  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-500
TA-1355 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā energoietilpīgi komersanti, kas darbojas apstrādes rūpniecībā, iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam"  Ekonomikas ministrija  J.Spiridonovs (Ekonomikas ministrija)   K.Piģēns B.Logina A.Timofejeva A.Menģelsons E.Bērziņa I.Liepa A.Meņģelsons V.Lokenbahs  Izskatīts MKK sēdē