Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2006.gada 7.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2006.gada 3.augustā
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2006.gada 7.augustā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-344
TA-2093 
Konkurences padomes darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  I.Jaunzeme  I.Heldorfa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-30
TA-1989 
Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai  SATIKSMES MINISTRIJA  R.Bergmanis    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-503
TA-1909 
Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas koncepcijas projekts  Vides ministrija  R.Bebris  D.Šatrovska
A.Abramenkovs
K.Brangulis
 
Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-716
TA-1842 
Koncepcijas projekts par stratēģiskās plānošanas un vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē  FINANŠU MINISTRIJA  I.Krūmane  J.Zvīgulis  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-1737  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  FINANŠU MINISTRIJA  D.Robežniece  T.Trenko
J.Gailītis
 
Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  TA-2086  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai ēku Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 (būves kadastra apzīmējums 13000111303003)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Budovskis  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  TA-2088  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.maija rīkojumā Nr.337 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (72.saraksts)""  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore  M.Budovskis  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  TA-2089  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 7 kadastra Nr.13000093103451/933 domājamās daļas nodošanu privatizācijai"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Lore    Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  TA-1725  Par Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 4.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 44.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru un kravas pārvadājumiem""" izpildi  SATIKSMES MINISTRIJA  J.Vaitužs    Izskatīts MKK sēdē 
2.6.  VSS-420
TA-1261 
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Mertena    Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  VSS-241
TA-1069 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība, prasības traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts nodevas apmērs par atļaujas saņemšanu traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecībai un maksāšanas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  A.Binovskis  M.Upleja  Izskatīts MKK un jautājums noraidīts 
2.8.  TA-2084  Informatīvais ziņojums par "Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās vienības un SIRENE biroja izveides programmas 2003.-2007.gadam" īstenošanu  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Stepens    Izskatīts MKK sēdē