Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 30

2006.gada 7.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

B.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Ruškule

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece politikas
plānošanas un koordinācijas lietās

-

U.Klapkalne

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


R.Zīle

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konkurences padomes darbības stratēģijas
projekts 2007.-2009.gadam

VSS-344
TA-2093 ____________________________________

(I.Jaunzeme, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Koncepcijas projekts par universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas
mehānismu universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai

VSS-30
TA-1989 ____________________________________

(R.Bergmanis, V.Andrējeva, E.Karnītis, I.Gudele, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Konceptuāli atbalstīt universālā pakalpojuma fonda vai cita finansēšanas mehānisma universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensācijai izveidošanu.
2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.
3. Satiksmes ministrijai attiecīgi precizēt koncepcijas projektu un rīkojuma projektu un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra izveidošanas
koncepcijas projekts

VSS-503
TA-1909 ____________________________________

(D.Šatrovska, R.Vējonis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.
3. Vides ministrijai:
3.1. precizēt koncepcijas projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
3.2. precizēto koncepcijas projektu un rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Koncepcijas projekts par stratēģiskās plānošanas un
vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē

VSS-716
TA-1842 ____________________________________

(J.Zvīgulis, O.Spurdziņš, I.Juhansone, S.Šķiltere, E.Ektermane, A.Štokenbergs, M.Kučinskis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Jautājumu par atbalstāmo variantu koncepcijas īstenošanai lemt Ministru kabineta sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. papildināt koncepcijas projektu ar Pasaules bankas ieteikto koncepcijas īstenošanas variantu;
3.2. aizstāt rīkojuma projekta 5.punktā vārdus "izvērtēt principus" ar vārdiem "vienoties par principiem un veicamajiem darbiem";
3.3. precizēt koncepcijas projektu, paredzot, ka pašvaldību investīcijas tiktu izvērtētas budžeta sagatavošanas procesā, un saskaņot to ar Latvijas Pašvaldību savienību;
3.4. papildināt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, paredzot, ka tiks sagatavoti grozījumi Latvijas Republikas Satversmē un grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 13.marta rīkojumā Nr.162 "Par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm";
3.5. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu un koncepcijas projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 54.§) "Par informatīvo ziņojumu par esošo situāciju un turpmāko gaitu Valsts investīciju programmas plānošanā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi (TA-1841).
 

Tiesību aktu projekti

5.§

Likumprojekts
"Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1737 ____________________________________

(D.Robežniece, I.Juhansone, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc precizētās anotācijas saņemšanas likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.augusta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1054).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai ēku Jūrmalā,
Dubultu prospektā 59 (būves kadastra apzīmējums 13000111303003)"

TA-2086 ____________________________________

(A.Štokenbergs, K.Lore, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.maija rīkojumā Nr.337 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (72.saraksts)"" (TA-2088).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.maija rīkojumā
Nr.337 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (72.saraksts)""

TA-2088 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai ēku Jūrmalā, Dubultu prospektā 59 (būves kadastra apzīmējums 13000111303003)" (TA-2086).
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 7,
kadastra Nr.13000093103451/933 domājamās daļas nodošanu privatizācijai"

TA-2089 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2006.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 4.§)
"Par Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 44.§)
"Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas
speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem
pasažieru un kravas pārvadājumiem""" izpildi

TA-1725 ____________________________________

(J.Vaitužs, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, nosakot konkrētu termiņu uzdevuma izpildei;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(S.Mertena, K.Kuprune, E.Ektermane, I.Juhansone, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību iestrādāt noteikumu projektā kritērijus, pēc kuriem tiks noteikta civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa publisko pasākumu organizatoriem, un saskaņot to ar Finanšu ministriju;
2.2. papildināt paskaidrojuma rakstu ar informāciju kā veidojas apdrošināšanas iemaksa par pasākumu;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un papildināto paskaidrojuma rakstu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
11.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības
atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība, prasības traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu
mazumtirdzniecībai, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts
nodevas apmērs par atļaujas saņemšanu traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu
mazumtirdzniecībai un maksāšanas kārtība"

VSS-241
TA-1069 ____________________________________

(G.Melkins, A.Slakteris, A.Štokenbergs, L.Straujuma, A.Binovskis, B.Bāne, A.Kalvītis)

1. Noraidīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
3. Zemkopības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ceļu satiksmes likuma 4.1 pantā, paredzot, ka transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai nav nepieciešama atļauja (licence).
 
12.§
Informatīvais ziņojums par "Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās
vienības un SIRENE biroja izveides programmas 2003.-2007.gadam" īstenošanu

TA-2084 ____________________________________

(A.Stepens, O.Spurdziņš, A.Kalnāja, A.Kalvītis)
Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.11:30

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane