Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 39

2006.gada 9.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs

-

K.Peters
Tieslietu ministrs

-

G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Karlsbergs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs


-


V.Krievāns
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja

-

K.Vāgnere

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Labklājības ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-1000
TA-2583 ____________________________________

(B.Paševica, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.oktobra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam izsniedz pilnvaru deklarēt preču izcelsmi"

VSS-505
TA-1906 ____________________________________

(G.Kozinda, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka līdz noteikumu projekta 2., 4. un 9.punktā minēto starptautisko tirdzniecības vienošanos iztulkošanai latviešu valodā, indivīds ar attiecīgās vienošanās tulkojumu var iepazīties Finanšu ministrijā un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"

VSS-657
TA-1922 ____________________________________

(A.Stepens, A.Gusarova, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu
valsts īpašumā un nodošanu Latvijas Universitātes valdījumā"

VSS-795
TA-2059 ____________________________________

(M.Gruškevics, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi
un tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtība

VSS-1913
TA-1197 ____________________________________

(J.Golubevs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.oktobra sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

6.§

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par grozījumu
likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ietekmes izvērtējumu"

TA-2112 ____________________________________

(D.Robežniece, I.Matvejeva, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 10.oktobra sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas,
ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidācijā"

VSS-969
TA-2373 ____________________________________

(E.Svarenieks, E.Ektermane, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju saskaņotu likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem likumā "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" paredzot, ka atsevišķos gadījumos aizsardzības ministram ir tiesības pieņemt lēmumu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību piedalīšanos starptautiskajās glābšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās. Saskaņoto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.punktā minēto likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.oktobra sēdē.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

VSS-1110
TA-2766 ____________________________________

(J.Golubevs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.oktobra sēdē.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-1109
TA-2767 ____________________________________

(J.Golubevs, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 17.oktobra sēdē.
 
10.§
Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā

TA-2768 ____________________________________

(J.Golubevs, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 17.oktobra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:35

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane