Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 43

2006.gada 13.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās


-


N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs

-

J.Dalbiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra pienākumu izpildītājs


-


S.Rāgs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts
sekretāra pienākumu izpildītājs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Ruškule

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

K.Vāgnere
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

-

A.Loskutovs

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta
vadītāja vietniece

-

S.Vasiļjeva

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās
sekretariāta darbības stratēģijas projekts 2007.-2009.gadam

VSS-1054
TA-2728 ____________________________________

(V.Krievāns, O.Spurdziņš, A.Šlesers, I.Godmanis, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un darbības stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 21.novembra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par atbalstu biedrībām"

TA-2928 ____________________________________

(I.Eiduka, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sniegto ziņojumu un izskatīšanai Ministru kabineta sēdē to nevirzīt.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā projekta kontroli.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu", paredzot iespēju Ministru kabinetam, pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem, lemt par izņēmumiem, piemērojot likuma 3.panta 2.punktu, tas ir, pieļaut nekustamā īpašuma iznomāšanu par pazeminātu cenu, ja attiecīgo nekustamo īpašumu paredzēts izmantot darbībām, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu""

VSS-935
TA-2557 ____________________________________

(G.Romeiko, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"

VSS-1285
TA-3019 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot ar Tieslietu ministriju saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" un iesniegt to Valsts kancelejā līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta
š.g. 14.novembra sēdē.

5.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma
procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem"

TA-3047_______________________________________

(A.Tiknuss, M.Roze, A.Štokenbergs, A.Ozols, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. saskaņot noteikumu projektu ar Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;
2.3. precizēto un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 14.novembra sēdē.

 

 6.§

 Likumprojekts "Korupcijas novēršanas un
apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums"

TA-2663
(2005)______________________________________

(A.Loskutovs, D.Staķe, O.Spurdziņš, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Štokenbergs, A.Slakteris, I.Ošiņa, A.Kalvītis)

1. Iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt.
2. Labklājības ministrijai mēneša laikā:
2.1. aktualizēt Ministru kabineta komitejas š.g. 16.oktobra sēdē
(prot. Nr.40  3.§) atsaukto koncepcijas projektu par izdienas pensiju piešķiršanu, detalizētāk izvērtējot izdienas pensiju piešķiršanas kritērijus un nosacījumus, kā arī izvērtēt jautājumu par atteikšanos no izdienas pensijām;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt izdienas pensiju paredzamo ietekmi uz valsts budžetu un attiecīgi papildināt koncepcijas projektu;
2.3. aktualizēto koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pēc Labklājības ministrijas sagatavotā koncepcijas projekta par izdienas pensiju piešķiršanu izskatīšanas Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.

 

 7.§

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
27.aprīļa noteikumos Nr.444 "Noteikumi par publisko patapinājumu""

TA-3059____________________________________

(U.Lielpēters, G.Medne, I.Paklone, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Sēdi slēdz plkst.11.00

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane