Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.46

2006.gada 4.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītājs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

I.Kukute

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs

-

V.Krievāns
Latvijas Bankas pārvaldes vadītāja vietnieks

-

E.Kušners
Ģenerālprokuratūras virsprokurore

-

R.Āboliņa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka vietnieks

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

 

Sēdi sāk plkst.11.05

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

VSS-1030
TA-195 ____________________________________

(A.Vilks, V.Reitere, M.Bičevskis, A.Dobrājs, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību;
2.2. saskaņoto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (93.saraksts)

VSS-1287
TA-3190 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra rīkojumā Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"" (TA-3189).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 21.oktobra rīkojumā
Nr.531 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1288
TA-3189 ____________________________________

(D.Zepa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" (93.saraksts) (TA-3190).
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
30.marta noteikumos Nr.189 "Valsts būvinspekcijas nolikums""

VSS-1064
TA-2617 ____________________________________

(J.Strods, A.Kalvītis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra J.Stroda priekšlikumu, noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts
akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība"

TA-3235 ____________________________________

(A.Šlesers, M.Bičevskis, I.Jaunzeme, A.Muižnieks, A.Pabriks, I.Godmanis, J.Strods, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.decembra sēdē.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka triju mēnešu laikā Satiksmes ministrija kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Konkurences padomi un Tieslietu ministriju izstrādās ekonomiski un juridiski pamatotu un nacionālām interesēm atbilstošu jaunu normatīvā akta projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma objekta noteikšana"

VSS-603
TA-3188 ____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Šķiltere, M.Bičevskis, G.Puķītis, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 182.punkta redakciju atbilstoši Vides ministrijas š.g. 15.maija atzinumā minētajam;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot pašvaldībām tiesības sodīt par tās administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu pretēji lietošanas mērķim;
2.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"

VSS-274
TA-2382 ____________________________________

(M.Bičevskis, R.Āboliņa, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

8.§

Likumprojekts "Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā"

VSS-1086
TA-3289 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

VSS-1088
TA-3293 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt.

 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-1087
TA-3302 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Iesniegtā likumprojekta izskatīšanu atlikt.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par koncertzāles "Lielā Ģilde"
fasādes restaurāciju un iekštelpu renovāciju"

TA-3326 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Iesniegtā rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.

 

Sēdi slēdz plkst.12.00

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane