Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 1

2007.gada 2.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

E.Rinkēvičs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja

-

B.Bāne

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""

VSS-1552
TA-3354 ____________________________________

(G.Medne, I.Sudraba, E.Ektermane, I.Godmanis, O.Spurdziņš)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju (Valsts kasi) un Valsts kontroli precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumam. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 2.janvāra sēdē.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā,
Kāpu ielā 155/157, un Jūrmalā, Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai"

TA-3597 ____________________________________

(K.Lore, G.Bērziņš (veselības ministrs), O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"" (TA-2038).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 10.novembra rīkojumā
Nr.704 "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Veselības
ministrijas valdījumā""

VSS-70
TA-2038 (2005) ____________________________________

(K.Lore, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157, un Jūrmalā, Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" (TA-3597).
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

VSS-1371
TA-3508 ____________________________________

(G.Jēkabsons, I.Godmanis, H.Demakova, M.Bičevskis, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotācijas III.sadaļu;
2.2. saskaņot ar Tieslietu ministriju viedokli par institūciju, kas no valsts pārvaldes puses ir atbildīga par reprogrāfiskās reproducēšanas jautājumu saskaņošanu ar mantisko tiesību pārvaldījumu organizāciju par attiecīgas atlīdzības noteikšanas kritērijiem un lielumu;
2.3. precizēto anotāciju un, ja nepieciešams, atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā dotajam uzdevumam precizēto likumprojektu vai viedokļu atšķirības gadījumā starpinstitūciju saskaņošanas protokolu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Likums par Eiropas Kopienu Tiesas jurisdikcijas
atzīšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 35.panta nosacījumiem"

VSS-921
TA-2230 ____________________________________

(K.Bārdiņa, E.Ektermane, M.Bičevskis, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās
nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai"

VSS-419
TA-2594 ____________________________________

(U.Līkops, G.Bērziņš (veselības ministrs), K.Jaunzeme, A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot ar Veselības ministriju saskaņotu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kas paredzētu uzdevumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai reizi ceturksnī apkopt informāciju par izdevumiem, kas pašvaldībām radušies saistībā ar mirušu cilvēku, kuri nav deklarējuši savu dzīvesvietu, apbedīšanu, lai attiecīgi sagatavotu kārtību, kādā tiek finansēti šie izdevumi. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Papildus iekļautais jautājums

7.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos
Nr.845 "Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu
(transportlīdzekļu reģistra nodevu)""

VSS-776
TA-3253 ____________________________________

(G.Melkins, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Pieņemšanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā
pieteiktie tiesību aktu projekti

8.§

Noteikumu projekts "Grozījumi likumā
"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

TA-3656 ____________________________________

(A.Štokenbergs, G.Bērziņš (veselības ministrs), M.Bičevskis, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"

TA-3657 ____________________________________

(A.Štokenbergs, E.Ektermane, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt anotācijas III.sadaļu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Būvniecības likumā"

TA-3658 ____________________________________

(A.Štokenbergs, O.Spurdziņš)

1. Ņemot vērā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra A.Štokenberga priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz š.g. 5.janvārim iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par noteikumu projekta turpmāko virzību.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-3665 ____________________________________

(A.Stucka, V.Reitere, G.Bērziņš (veselības ministrs), A.Dobrājs, A.Štokenbergs,
O.Geitus-Eitvina, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā:
2.1. Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības atzinumus pievienošanai jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.2. precizēto anotāciju, tehniski precizējot anotācijas I.sadaļas 2.punktu.
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz š.g. 5.janvārim iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot uzdevumu Tieslietu ministrijai apkopot problēmas, kuru risināšana nav normatīvi noregulēta likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", un sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā.
4. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-3668 ____________________________________

(V.Šadinovs, O.Geitus-Eitvina, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības atzinumu pievienošanai jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.pantu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
13.§

Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību""

TA-3672 ____________________________________

(O.Geitus-Eitvina, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Latvijas Pašvaldību savienības atzinumu pievienošanai jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""

TA-3667 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis, V.Šadinovs, O.Spurdziņš)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Finanšu ministrijas atzinumu pievienošanai jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumus attiecībā uz Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi" un Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumiem Nr.253 "Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem". Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos""

TA-3669 ____________________________________

(L.Medina, R.Vējonis, I.Gudele, M.Bičevskis, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
16.§

Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos""

TA-3671 ____________________________________

(O.Geitus-Eitvina, O.Spurdziņš)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā Latvijas Pašvaldību savienības atzinumu pievienošanai jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās""

TA-3670 ____________________________________

(L.Medina, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-3661 ____________________________________

(A.Brēķis, I.Nikuļceva, A.Slakteris, M.Roze, A.Pabriks, I.Godmanis, A.Štokenbergs, N.Broks, J.Strods, R.Lagzdiņš, O.Spurdziņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Informācijas analīzes dienestam līdz š.g. 4.janvāra plkst.17.00:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar konkrētu informāciju, kas pamatotu projekta pieņemšanas neatliekamu vajadzību;
2.2. paredzēt noteikumu projekta anotācijā, ka 2007.gadā Informācijas analīzes dienesta funkciju nodrošināšana tiek īstenota piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
2.3. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, kā arī lūgt Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas viedokli;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-3662 ____________________________________

(A.Brēķis, O.Spurdziņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Informācijas analīzes dienestam līdz š.g. 4.janvāra plkst.17.00:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar konkrētu informāciju, kas pamatotu projekta pieņemšanas neatliekamu vajadzību;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, kā arī lūgt Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas viedokli;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Satversmes aizsardzības biroja likumā"

TA-3663 ____________________________________

(A.Brēķis, O.Spurdziņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Informācijas analīzes dienestam līdz š.g. 4.janvāra plkst.17.00:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar konkrētu informāciju, kas pamatotu projekta pieņemšanas neatliekamu vajadzību;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, kā arī lūgt Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas viedokli;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Operatīvās darbības likumā"

TA-3660 ____________________________________

(A.Brēķis, O.Spurdziņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Informācijas analīzes dienestam līdz š.g. 4.janvāra plkst.17.00:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar konkrētu informāciju, kas pamatotu projekta pieņemšanas neatliekamu vajadzību;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, kā arī lūgt Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas viedokli;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"

TA-3664 ____________________________________

(A.Brēķis, O.Spurdziņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Informācijas analīzes dienestam līdz š.g. 4.janvāra plkst.17.00:
2.1. papildināt noteikumu projekta anotāciju ar konkrētu informāciju, kas pamatotu projekta pieņemšanas neatliekamu vajadzību;
2.2. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju, kā arī lūgt Ģenerālprokuratūras un Augstākās tiesas viedokli;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai saskaņoto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"

TA-2 ____________________________________

(M.Roze, O.Spurdziņš)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai tikties ar Zemkopības ministriju, lai saskaņotu jautājumu par starpniekinstitūciju darbību, izvērtētu Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu un iespējamo vienošanos par precīzāko redakciju atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem.
3. Zemkopības ministrijai līdz š.g. 5.janvārim iesniegt ar Finanšu ministriju saskaņotu noteikumu projektu, kā arī precizēto anotāciju (precizējama III.sadaļa) izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.janvāra ārkārtas sēdē izdošanai Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:55

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
O.Spurdziņš

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane