Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 9

2007.gada 5.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Nikuļceva

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


-


A.Tomsone

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas
valsts atbalsta programmas projekts 2007.-2010.gadam

VSS-1299
TA-397 ____________________________________

(I.Oša, R.Vējonis, V.Stūris, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un programmas projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta 5.punktu;
2.2. precizēt programmas realizācijai nepieciešamo līdzekļu plānojumu 2007.gadam;
2.3. papildināt programmas projekta informatīvo daļu ar informāciju par programmas sasaisti ar plānošanas reģionu attīstības programmās un stratēģijās noteiktajām prioritātēm;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un programmas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas terapeitiskais serviss"
valstij piederošo kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (138.saraksts)"

VSS-67
TA-482 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļām

VSS-1511
TA-541 ____________________________________

(A.Šlesers, K.Lore, J.Maršāns, A.Kalvītis)

Ņemot vērā satiksmes ministra A.Šlesera izteikto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz diviem mēnešiem atlikt.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(101.saraksts)"

VSS-1440
TA-543 ____________________________________

(K.Lore, A.Dobrājs, A.Kalvītis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projektu atbilstoši Finanšu ministrijas izteiktajam priekšlikumam;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

VSS-1076
TA-2809 (2005)____________________________________

(Dz.Grasmanis, A.Slakteris, E.Ektermane, I.Godmanis, R.Vējonis, K.Gerhards, A.Šlesers, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. ņemot vērā sēdes laikā izteiktos priekšlikumus, precizēt likumprojektu, paredzot, ka - vai nu ēkas energosertifikātam ir informatīvs raksturs un tas izsniedzams pēc personas brīvprātīga pieprasījuma, vai arī ja ēkas energosertifikāts ir obligāts - vienlaikus paredzēt kritērijus, kuru neievērošanas gadījumā nekustamo īpašumu nebūs iespējams reģistrēt zemesgrāmatā;
2.2. precizēt 3.panta 7.punktu attiecībā uz vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamām ēkām, ņemot vērā, ka termini "vienģimeņu dzīvojamā ēka" un "divģimeņu dzīvojamā ēka" nav definēti normatīvajos aktos, un attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto likumprojektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu
realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-651
TA-2848 ____________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

Ņemot vērā veselības ministra V.Veldres izteikto priekšlikumu, jautājumu skatīt Ministru kabineta komitejas š.g. 19.marta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par akcīzes nodokli""

VSS-1350
TA-89 ____________________________________

(M.Roze, J.Biķis, O.Spurdziņš, A.Šlesers, A.Cunskis, M.Jurušs, R.Vējonis, I.Godmanis, A.Slakteris, A.Kalvītis)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Zemkopības ministrijai sešu nedēļu laikā:
2.1. sagatavot informatīvo ziņojumu ar detalizētu informāciju par citu valstu, tai skaitā, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas pieredzi akcīzes nodokļa atvieglojumu piemērošanā mežsaimniecības nozarē, norādot attiecīgās valsts nodokļa pamatlikmi un atlaides apmēru;
2.2. kopīgi ar Finanšu ministriju izvērtēt iespējamos optimālos modeļus akcīzes nodokļa atmaksas administrēšanai un iespēju naudas līdzekļu atmaksas vietā paredzēt iezīmētu degvielu un attiecīgi precizēt likumprojektu;
2.3. sagatavoto informatīvo ziņojumu un precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izvērtēšanu personas
reģistrācijai, izmaiņu veikšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, iesnieguma izvērtēšanu
šķirnes uzturēšanai, iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu
katalogā un iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu
materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi"

VSS-1798
TA-274 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"" (TA-527).
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos
Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns
Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""

VSS-40
TA-435 ____________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautais jautājums

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība,
drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam"

VSS-45
TA-455 ____________________________________

(I.Jursiņa-Videmane, I.Zalpētere, A.Slakteris, G.Bērziņš, A.Šlesers, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:05

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane