Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 11

2007.gada 19.martā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

J.Strods

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītāja

-

O.Magone
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu
plāna projekts no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim

TA-574 ____________________________________

(A.Burka, B.Pētersone, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu un plāna projektu ar Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumā
Nr.342 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas
un sociālo lietu komitejā""

TA-440 ____________________________________

(J.Strods, A.Pabriks, A.Kalvītis)

Ņemot vērā ekonomikas ministra J.Stroda priekšlikumu, atlikt rīkojuma projekta izskatīšanu uz divām nedēļām.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Lienes ielā 10, nodošanu privatizācijai"

TA-635 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam
budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu"

VSS-1563
TA-3311 ____________________________________

(J.Muižniece, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi turpmākie zemes
īpašumu apmēru ierobežojumi un publicējamie zemes īpašumu rādītāji"

VSS-924
TA-3478 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Noteikumu projekta izskatīt nākamajā komitejas sēdē.
 
6.§
Likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

VSS-651
TA-2848 ____________________________________

(R.Muciņš, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta 3.pantā ietvertā 5.1 panta otrās daļas redakciju saistībā ar testēšanas laboratorijām atbilstoši Ekonomikas ministrijas priekšlikumam;
2.2. atkārtoti saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.10

Ministru prezidents
A.Kalvītis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane