Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.41

2011.gada 19.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

Ģ.V.Kristovskis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

S.Ēlerte

Labklājības ministre

-

I.Jurševska

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs

-

A.Štokenbergs

Veselības ministrs

-

J.Bārzdiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Garisons

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomnieks

-

P.Barons

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Pasākumu plāna izglītības iestāžu uzraudzības un kontroles pasākumu samazināšanai projekts

TA-2074 ____________________________________

(E.Upīte, S.Pablaka, B.Bašķere, A.Stankevičs, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
Valsts kancelejai svītrot plāna projektā iekļauto 1., 6. un 9.pasākumu un rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

TA-2502 ____________________________________

(D.Merirands, I.Feldmane, M.Lazdovskis, A.Baltiņa, J.Pūce, P.Leiškalns, U.Bariss, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 14.punktā ietverto regulējumu, paredzot, ka ar regulatoru saskaņojams arī sistēmas pakalpojuma līgums, kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgus grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā un, ja nepieciešams, tos sagatavot;
2.2. precizēt noteikumu projekta 129.punkta redakciju atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšlikumam un paredzēto viena gada termiņu aizstāt ar sešiem mēnešiem;
2.3. precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.4. ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas komentārus par noteikumu projekta 31.punktu, izvērtēt iespēju palielināt lietotājam samaksas termiņu pēc kura iestāšanās operators ir tiesīgs pārtraukt elektroapgādi un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu;
2.5. ņemot vērā Latvijas Darba devēju konfederācijas komentārus par noteikumu projekta 60.punktu, precizēt noteikumu projekta anotāciju, paskaidrojot, kā veidojas faktiskie izdevumi ēkas ievada un komercuzskaites rekonstrukcijai;
2.6. sagatavot informatīvu, ar piemēriem ilustrētu, vispārēju analīzi attiecībā uz lietotājiem, kas no 2012.gada 1.aprīļa nebūs tiesīgi izmantot universālo pakalpojumu (noteikumu projekta 13.punkts) - kāda veida (tipa) uzņēmumi un zemākais slieksnis, kas varētu atbilst paredzētajiem kritērijiem;
2.7. precizēto noteikumu projektu un anotāciju, šī protokollēmuma 2.6.apakšpunktā minēto analīzi, kā arī, ja nepieciešams, likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""

TA-2526 ____________________________________

(N.Garbars, A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 1.3.apakšpunktā ietvertajā 2.pielikumā paredzēto regulējumu attiecībā uz Latviju un, precizēt noteikumu projekta 2.punktu, paredzot, ka noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.novembri un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.oktobra sēdē.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši noteikumu projektā veiktajiem labojumiem un steidzami to iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Koncepcijas projekts par kosmosa tehnoloģiju attīstību un kosmosa rīcībpolitikas ieviešanu valstī

TA-2349 ____________________________________

(L.Sīka, E.Upīte, A.Kampars, B.Bāne, D.Giluce, V.Dombrovskis)

1. Ņemot vērā, ka 2009.gada 23.jūlijā Latvijas Republikas valdības vārdā parakstītais sadarbības līgums ar Eiropas Kosmosa aģentūru, lai Latvija kļūtu par Eiropas Kosmosa aģentūras Sadarbības valsti, paredz 5 gadu iepazīšanās fāzi, un laikā, kad ir jāgatavo 2012.gada valsts budžets ar kārtējiem budžeta konsolidācijas pasākumiem, iesniegto koncepcijas projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai lēmumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Kosmosa aģentūrai noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā 2012.gada nogalē, 2013.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
3. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu pagarināt pamatnostādņu projekta "Latvijas kosmosa nozares pamatnostādnes" iesniegšanas termiņu (izstrāde paredzēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 5.maija rīkojuma Nr.243 "Par Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plānu 2010.–2011.gadam" apstiprināto Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu ieviešanas rīcības plāna 2010. – 2011.gadam pasākumu Nr.3.1.2. "Izstrādāt "Latvijas nacionālās kosmosa pamatnostādnes" projektu kosmosa un tehnoloģiju izpētes jomā") un Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.25


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane