Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.24

2012.gada 25.jūnijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

-

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Par Ministru kabineta komitejas 2012.gada 4.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 7.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu""

TA-1007 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtos iebildumus par Ministru kabineta komitejas 2012.gada 4.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 7.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"" noraidīt un minēto protokollēmumu negrozīt.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

TA-1184 ____________________________________

(G.Medne, J.Sārts, L.Ruškule, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju atkārtoti izvērtēt iespēju vienkāršot noteikumu projektā paredzēto vienoto procedūru, ņemot vērā Aizsardzības ministrijas iebildumus, un Finanšu ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc informācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"

TA-236 ____________________________________

(G.Vasiļevskis, E.Birzniece, J.Simanovska, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai par noteikumu projektu organizēt saskaņošanas sanāksmi ar nevalstiskās organizācijas "Pro Futuro" un "Vecāki par izglītību" pārstāvjiem un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc informācijas saņemšanas sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"

TA-3307 ____________________________________

(G.Puķītis, G.Kauliņš, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu"

TA-2598 ____________________________________

(E.Upīte, M.Lazdovskis, A.Teikmanis, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt, ka valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanai tiek noteikti uz rezultātu sasniegšanu vērsti individuālie mērķi un uzdevumi un darba izpildes novērtēšana tiek saistīta ar atalgojuma mainīgo daļu.
2. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
3. Valsts kancelejai:
3.1. sadarbībā ar iesaistītajām ministrijām padarīt novērtēšanas sistēmu elastīgāku gadījumos, kad novērtēšanas laikposmā tiek mainīti izvirzītie mērķi, kā arī pārskatīt iespējas novērtēšanas procesa vienkāršošanai;
3.2. saskaņošanas procesa rezultātā attiecīgi precizēt noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
3.3. precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane