Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.33

2012.gada 4.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra konsultante

-

I.Žemaite-Dziceviča
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
juridiskais direktors

-

J.Butkevičs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"

TA-1647 ____________________________________

(E.Beļskis, J.Bokta, R.Bika, B.Bāne, E.Sprūdžs, G.Krasovskis, E.Tanons, M.Alberts, A.Daugulis, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Kopumā atbalstīt ieviest jaunu balsošanas veidu – interneta vēlēšanu sistēmu, kas paredz nodrošināt vēlētāju balsošanu internetā, un par konkrēto tā ieviešanas termiņu lemt Ministru kabinetā.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju izvērtēt to valstu praksi, kurās jau ir ieviesta interneta vēlēšanu sistēma (tai skaitā Vācijas un Igaunijas pieredzi), un papildināt koncepcijas projektu ar detalizētu sistēmas pilotprojekta aprakstu, kas neparedz lielu finanšu resursu ieguldījumu, un, kura īstenošanas rezultātā varēs pieņemt turpmākos lēmumus par sistēmas ieviešanu, tās drošības pietiekamību un atbalstu sabiedrībā;
2.2. sākt izstrādāt koncepcijas īstenošanai nepieciešamos tiesību aktus normatīvā regulēja sakārtošanai;
2.3. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1972 ____________________________________

(A.Birums, A.Rozentāls, A.Ronis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot likumprojekta redakciju ar Komercbanku asociāciju, ievērojot, ka likumprojekta redakcijai jābalstās uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 2005.gada apstiprinātā standarta bāzes;
2.2. papildināt anotāciju ar informāciju, kā citas valstis ir pārņēmušas vai plāno pārņemt Padomes 2011.gada 15.februāra Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1951).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1951 ____________________________________

(J.Salmiņa, S.Šķiltere, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kurā paredzētu nodokļu likmju noteikšanas principus;
2.2. izvērtēt termina "nodoklis" definīcijas citu valstu likumdošanā un vispārīgi no nodokļu teorijas prakses, lai pilnībā izpildītu Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu un maksas pakalpojumu nošķiršanu un nodevu sistēmas pilnveidošanu"" 2.1.1.apakšpunktā doto uzdevumu, un papildināt likumprojektu ar nodokļa definīciju;
2.3. precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-1972).
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"

TA-2027 ____________________________________

(U.Reimanis, Ģ.Blumers, R.Bika, L.Medina, R.Kozlovskis, A.Ronis, D.Pavļuts, A.Matīss, S.Bajāre, T.Žukovska, L.Čunka, V.Dombrovskis)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. ņemot vērā Valsts kancelejas pārstāvja un Tieslietu ministrijas pārstāvja sēdes laikā izteiktos priekšlikumus precizēt noteikumu projekta redakciju:
2.1.1. ietverot kārtību, kādā tiek izvēlēta privātpersona vai šādu personu apvienība, kurai tiek deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma izpilde;
2.1.2. precizējot 2.punktu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. un 42.panta prasībām, ietverot visus nosacījumus attiecībā uz pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai;
2.1.3. papildinot regulējumu ar deleģēšanas noteikumiem, kas ir būtiski pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanā un pretendentu piedāvājumu izvērtēšanā, un, kas tiks ietverti deleģēšana līgumā atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.panta prasībām;
2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un iesaistītajiem komersantiem;
2.3. precizēt noteikumu projekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas pārstāvja un Tieslietu ministrijas pārstāvja komentārus (it īpaši papildinot ar informāciju par ārvalstu praksi noteikumu projektā minētā pakalpojuma izcenojumu noteikšanā), un precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju;
2.4. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai" (TA-2029).
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"

TA-2029 ____________________________________

(U.Reimanis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu" (TA-2027) un Satiksmes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu par maksas pakalpojumu cenrādi.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministre
L.Straujuma

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane