Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.35

2012.gada 17.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"

TA-2093 ____________________________________

(A.Stašāne, T.Trubača, B.Bāne, J.Pone, E.Sprūdžs, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu, ka finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļus 891 709,83 latu apmērā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” izsniedz kā valsts aizdevumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju vienoties par finanšu plūsmas modeli finanšu līdzekļu izmantošanai, precizēt rīkojuma projektu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"

TA-1129 ____________________________________

(E.Beļskis, I.Pētersone-Godmane, I.Jaunzeme, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. kopīgi ar Iekšlietu ministriju precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz nepieciešamo papildus finansējumu priekšlikumu īstenošanai;
2.2. kopīgi ar Labklājības ministriju izvērtēt, kurus no Labklājības ministrijas izstrādājamajiem grozījumiem normatīvajos aktos varētu nevirzīt kopējā paketē un pagarināt to izstrādes termiņus, un attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.3. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka normatīvo aktu grozījumi īstenojami 2013.gada valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu normatīvā regulējuma īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam”” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.4. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par pastiprinātiem trihinelozes uzraudzības un ierobežošanas pasākumiem 2012.gadā"

TA-1884 ____________________________________

(Z.Matuzale, J.Altenburgs, D.Lucaua, T.Trubača, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar izvērstu informāciju, kā tiks īstenoti profilakses un kontroles pasākumi oficiālās tirdzniecības vietās;
2.2. izvērtēt, vai paredzētie papildus pasākumi zemnieku saimniecībām, kas audzē cūkas savam patēriņam, ir samērīgi un nerada administratīvo slogu, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, ka pārsvarā inficētā gaļa ir konstatēta oficiālās tirdzniecības vietās, kā arī izvērtēt, vai nav nepieciešami papildus kontroles pasākumi visos gaļas aprites posmos, un attiecīgi papildināt informatīvo ziņojumu;
2.3. vienoties ar Finanšu ministriju par finanšu avotu pasākumu īstenošanai un attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.4. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane