Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

LATVIJAS REPUBLIKAS PAPLAŠINĀTĀS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols Nr.36 un Nr.37

 

 

Rīgā

Nr.36

2012.gada 24.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - vēstnieks - direkcijas vadītājs

-

M.Selga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektora vietnieks

-

E.Filippovs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes pārstāvis

-

M.Pavārs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada vienošanās un domstarpību protokola projekts

TA-2237 ____________________________________

(B.Bāne, A.Jaunsleinis, A.Vilks, E.Sprūdžs, J.Plūme, I.Circene, N.Narvaišs, A.Matīss, I.Raugze, R.Ķīlis, I.Viņķele, L.Sīka, S.Batare, A.Pabriks, I.Jaunzeme, S.Šimfa, S.Bajāre, J.Piešiņš, D.Pavļuts, J.Bordāns, L.Medina, E.Kāpostiņš, V.Dombrovskis)

1. Kopumā atbalstīt Finanšu ministrijas iesniegto Ministru kabineta (MK) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 2013.gada vienošanās un domstarpību protokola projektu (turpmāk - protokola projekts).
2. Nozaru ministriem rast iespēju piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē, kur sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem tiks izskatīts sagatavotais protokola projekts.
3. Finanšu ministrijai precizēt sekojošas protokola projekta sadaļas:
3.1. par Satiksmes ministrijas jomas jautājumu „Par Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju”, precizēt MK viedokli un papildināt ar sadaļu „Puses vienojās”, kā arī jautājumu „Par autoceļu finansējumu” papildināt ar sadaļu „Puses vienojās”;
3.2. par Izglītības un zinātnes ministrijas jomas jautājumu „Par skolēnu ēdināšanu” aizstāt LPS un MK viedokli ar sadaļu „Puses vienojās”;
3.3. par Veselības ministrijas jomas jautājumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa sasaisti ar veselības aprūpi" precizēt sadaļu „Puses vienojās”;
3.4. par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas jomas jautājumu „Par Zemes pārvaldību” precizēt MK viedokli;
3.5. par Finanšu ministrijas jomas jautājumu „Par IT programmatūru pielāgošanu euro” aizstāt LPS un MK viedokli ar sadaļu „Puses vienojās”.
4. Finanšu ministrijai 3.punktā minētos precizējumus sagatavot līdz protokola projekta izskatīšanai LPS Domes sēdē.
5. Finanšu ministrijai, ņemot vērā LPS Domes sēdē nolemto, iesniegt Valsts kancelejā parakstīšanai sagatavoto protokola projektu.
6. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, LPS un Plānošanas reģioniem sagatavot priekšlikumus personu ar invaliditāti, kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, uzskaites problēmu risināšanai.
7. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2013.gada 1.aprīlim izvērtēt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus procedūras vienkāršošanai par bezsaimnieka mantu, kas nav nepieciešama valsts institūcijām, nonākšanu pašvaldību rīcībā.
8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un LPS strādāt pie pašvaldību budžeta plānošanas vidējā termiņā ieviešanas, paredzot pašvaldību bāzes ieņēmumus trīs gadu periodam, to saistot ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanu turpmākiem gadiem, kā arī izvērtēt nepieciešamību veikt pašvaldību budžeta uzskaites izmaiņas (pamatfunkciju īstenošana un Eiropas Savienības un politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana), aizstājot sadalījumu pamata un speciālais budžets.
9. Turpmāk protokola projektā neiekļaut ar budžetu nesaistītus jautājumus, jo MK viedokli formulēs pie attiecīgā normatīvā akta izskatīšanas.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane


LATVIJAS REPUBLIKAS PAPLAŠINĀTĀS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.37

2012.gada 24.septembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā - vēstnieks - direkcijas vadītājs

-

M.Selga

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektora vietnieks

-

E.Filippovs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes pārstāvis

-

M.Pavārs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.12.30

 

Iebildumi par Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu 

1
Par Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.septembra sēdes protokollēmu (Prot. Nr.35 1.§) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu""

 TA-2093 ______________________________________________________

(A.Antonovs, B.Bāne, V.Dombrovskis)

 Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta komitejas 2012.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (Prot. Nr.35 1.§) audioieraksta atšifrējumu un atbilstoši tam pieņemt galīgo lēmumu par protokollēmuma precizēšanas nepieciešamību.

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

 2

Koncepcijas projekts par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu

 TA-1899 ______________________________________________________

(A.Kaļāne, A.Baltiņa, I.Jaunzeme, I.Ozoliņa, V.Dombrovskis)

 

 1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
 2. Finanšu ministrijai:
 2.1. koncepcijas projektā precīzāk atspogoļot “minimālo maksājumu” ieviešanu attiecībā uz iedzīvotāju kategoriju (pensionāriem), kas saimniecisko darbību veic neregulāri, ļoti mazos apmēros un ar mērķi nodrošināt savu izdzīvošanu; 
 2.2. precizēt rīkojuma projekta 3.punkta redakciju, paredzot, ka minētie likumprojekti iesniedzami valsts budžeta 2014.gada projekta likumprojektu paketē, attiecīgi precizēt koncepcijas projektu, kā arī izvērtēt nepieciešamību precizēt termiņus arī pārējos rīkojuma projekta punktos;
 2.3. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

Tiesību aktu projekti

 3 

Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

 TA-1910 ______________________________________________________

(E.Beļskis, E.Filippovs, M.Pavārs, V.Dombrovskis) 

 1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
 2. Satiksmes ministrijai:
 2.1. izvērtēt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšlikumu papildināt likumprojektu ar pantu, kas paredz papildināt likuma 8.pantu ar 13.prim punktu, nosakot, ka Regulators pieņemot lēmumus vai izdodot administratīvos aktus pēc iespējas ņem vērā Eiropas Komisijas ieteikumus, attiecīgi precizēt likumprojektu un saskaņot to ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu; 
 2.2. sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu precizēt likumprojekta redakciju, nosakot, ka Regulators noteiktos gadījumos (pēc Regulatora veiktā izvērtējuma un veiktās tirgus izpētes) komersantam var uzlikt par pienākumu būvēt brīvus kabeļu kanalizācijas tilpumus;
 2.3. saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-1903).

 

 

4 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

 TA-1903 ______________________________________________________

(E.Beļskis, I.Šņucins, V.Dombrovskis)

 Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
 Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" (TA-1910).

 

 Papildus iekļautie jautājumi 

5 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

 TA-1075 ______________________________________________________

(Dž.Innusa, I.Šņucins, K.Lore, L.Medina, E.Dreimane, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

 Satiksmes ministrijai atkārtoti izvērtēt sagatavoto grozījumu lietderību un iesniegt Valsts kancelejā ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju saskaņotu priekšlikumu par noteikumu projekta turpmāko virzību.

 

Sēdi slēdz plkst.13.25

Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane