Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.38

2012.gada 1.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra nodoļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
ģenerāldirektora vietnieks

-

E.Filippovs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

A.Feldmane

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
juridiskais direktors

-

J.Butkevičs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"

TA-1675 ____________________________________

(J.Garisons, L.Rumbeniece, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas kārtība"

TA-2232 ____________________________________

(E.Papule, E.Upīte, S.Batare, E.Dreimane, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, ka noteikumu projekts pirms Ministru kabineta komitejas sēdes sākuma mutiski saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Kultūras ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes attīstības departamentu).
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. noformēt mutiski saskaņoto noteikumu projektu rakstveida formā un saskaņot rakstveida versiju ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Kultūras ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes attīstības departamentu);
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 9.oktobra sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

TA-1630 ____________________________________

(O.Zeile, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidi un valsts atbalsta programmām, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā"

TA-2256 ____________________________________

(A.Andreičika, L.Kļaviņa, A.Vilks, B.Bāne, J.Pūce, D.Pavļuts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Jautājumu par ministriju, kuru noteikt par attīstības finanšu institūcijas kapitāla daļu turētāju, izlemt Ministru kabineta sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. papildināt informatīvo ziņojumu ar detalizētāku informāciju par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" darbību starplaikā līdz vienotas attīstības finanšu institūcijas izveidei, kā arī precizēt informatīvajā ziņojumā, ka par institūciju apvienošanas ekonomisko un lietderības aspektu izvērtējumu atbildīgas ir Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija, bet ne juridiskais konsultants;
3.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.35


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane