Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.40

2012.gada 15.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Darba devēju konfederācijas
pārstāvis

-

E.Filippovs

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
pārstāvis

-

N.Bergs

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 


 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamā īpašuma objektus Kazdangā,
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā" un rīkojuma projekts "Par daļu no valsts īpašuma objekta Kazdangā,
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1871 ____________________________________

(K.Lore, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamā īpašuma objektus Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par daļu no valsts īpašuma objekta Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai" un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos
Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu
atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""

TA-2322 ____________________________________

(R.Gulbis, N.Bergs, A.Pabriks, A.Melnūdris, E.Filippovs, Ž.Jaunzeme-Grende, E.Dreimane, I.Platpere, I.Paklone, Dz.Zariņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai:
2.1. izvērtēt priekšlikumu svītrot noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā ietverto 4.punktu vai noteikt fiksētu maksu visu veidu personālajiem datoriem, ieskaitot portatīvos datorus un planšetdatorus;
2.2. papildināt anotāciju ar Latvijas un citu valstu salīdzinošu informāciju par atlīdzības apmēru USB zibatmiņām un, ņemot vērā salīdzināšanas rezultātus, atkārtoti izvērtēt tām paredzēto atlīdzības apmēru;
2.3. kopīgi ar Valsts kanceleju sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un Kultūras ministriju sagatavot un līdz 2013.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pētījuma rezultātiem un priekšlikumiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai mazinātu administratīvo slogu un neiekasētu atlīdzību par tukšajiem materiālajiem nesējiem, ja tie tiek izmantoti profesionāliem mērķiem;
2.4. precizēto noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība"

TA-2234 ____________________________________

(J.Golubevs, S.Āmare-Pilka, I.Bahanovska, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta 54. un 67.punkta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.05
Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane