Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.41

2012.gada 29.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Andreičika

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Šnore

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju pārstāve

-

K.Krumberga

Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

-

A.Salmiņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja


-


L.Peinberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1972 ____________________________________

(A.Birums, I.Šakalīne, A.Rozentāls, K.Leiškalns, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt likumprojektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas kārtība""

TA-2292 ____________________________________

(I.Kaupe, A.Salmiņš, L.Medina, M.Lazdovskis, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Atbalstīt priekšlikumu par finansējuma piešķiršanas nepieciešamību pašvaldībām pašvaldības ielas vai ceļa kā inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot priekšlikumus par finanšu avotu pašvaldības ielas vai ceļa kā inženierbūves reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastrā, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"

TA-2271 ____________________________________

(E.Kāpostiņš, K.Cirsis, L.Medina, J.Piešiņš, A.Ozols, I.Eņģele, D.Pavļuts, L.Straujuma, A.Antonovs, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu, paredzot, ka valsts saglabā īpašuma tiesības uz jūras piekrastes sauszemes daļu (pludmali) un to, ka zemi, kas līdz ieskaitīšanai zemes fondā bijusi valstij piederoša vai piekrītoša, pašvaldību īpašumā nodod katrā atsevišķā gadījumā (nevis masveidīgi) ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā precizēt likumprojektu, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā minēto, papildināt likumprojektu atbilstoši Zemkopības ministrijas priekšlikumam ar nodaļu par darījumiem ar īpašumiem, kuru sastāvā ir zeme, atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības tehniskos iebildumus un pēc iespējas ņemt tos vērā, saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, bet viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt ar likumprojektu "Zemes pārvaldības likums" saistīto likumprojektu paketi, ņemot vērā šajā protokollēmumā minēto.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-2236 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfā minēto.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"

TA-2229 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfā minēto.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-2227 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfā minēto.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

TA-2078 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfā minēto.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"

TA-2235 ____________________________________

(V.Dombrovskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfā minēto.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte