Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.42

2012.gada 5.novembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

-

J.Šnore

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"

TA-2435 ____________________________________

(L.Rituma, I.Zemīte, I.Stepanova, J.Pūce, A.Matīss, B.Vītoliņa, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Valsts kancelejas, Ekonomikas ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvjiem, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī citu institūciju pārstāvjus, lai no valsts pārvaldes iekārtas viedokļa un juridiskajiem aspektiem izvērtētu jautājumu par atbildīgo institūciju Regulas Nr.1177/2010 prasību nodrošināšanai;
2.2. ja nepieciešams, precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši starpinstitūciju sanāksmes rezultātiem;
2.3. saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punkta redakciju ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju, ņemot vērā, ka likumprojekta īstenošanai papildus līdzekļu piešķiršana 2013.gadā netiek atbalstīta, kā arī attiecīgi precizēt anotāciju;
2.4. precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (TA-2499).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2499 ____________________________________

(L.Rituma, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai atbilstoši šī protokola 1.paragrāfa 2.1.apakšpunktā minētās starpinstitūciju sanāksmes rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību vai attiecīgi precizēto likumprojekta redakciju.
3. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"" (TA-2435).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-2365 ____________________________________

(A.Segliņa, I.Stepanova, J.Bekmanis, I.Circene, I.Pētersone-Godmane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par to, ka 2013.gadā nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrija noteikumu īstenošanai var pieprasīt papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Finanšu ministriju attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane