Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.45

2012.gada 3.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece

-

R.Osvalde
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas
eksperte

-

I.Olafsone

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"

____________________________________

(G.Vasiļevskis, J.Abāšins, A.Pabriks, E.Sprūdžs, E.Pakule, I.Viņķele, I.Olafsone, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. izvērtēt alternatīvu priekšlikumu obligāto centralizēto eksāmenu vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) rīkot maijā un izvērtējuma argumentāciju iekļaut anotācijā;
2.2. saskaņot noteikumu projektu ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu, anotāciju un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības atzinumu iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē.
3. Valsts kancelejai sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdē noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību"" (TA-2631), noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" (TA-2643) un noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.259 "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"" (TA-2646).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"

TA-2097 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, V.Dombrovskis)

Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā izpildīt Ministru kabineta 2012.gada 23.oktobra sēdē (prot. Nr.59 5.§) doto uzdevumu un iesniegt Valsts kancelejā ar Tieslietu ministriju saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegšanai Saeimā.
 
3.§
Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"

TA-2194 ____________________________________

(S.Līviņa, P.Leiškalns, P.Liniņš, I.Šņucins, S.Sniķere, I.Circene, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un plāna projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt plāna projektu, paredzot izveidot darba grupu, lai risinātu ar atskurbšanas telpām saistītos jautājumus – izstrādātu priekšlikumus par atskurbšanas telpu izveidošanas un apsaimniekošanas sistēmu un sagatavotu nepieciešamo finansējuma aprēķinu izskatīšanai likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumiem;
2.2. rīkojuma projektu un precizēto plāna projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane