Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.47

2012.gada 17.decembrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

-

P.Leiškalns

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

-

A.Jaunsleinis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis

-

M.Dzelme

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§
Koncepcijas projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"

TA-2783 ____________________________________

(E.Sprūdžs, A.Daugulis, T.Trubača, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projekta 7.punktu ar Finanšu ministriju, paredzot, ka 2013.gadā koncepcija īstenojama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros, vienlaikus pieļaujot, - ja tiek gatavoti grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2013.gadam", tad nepieciešamais finansējums jaunu amata vietu izveidošanai izskatāms valsts budžeta grozījumu sagatavošanas procesā kopā ar citu ministriju un centrālo valsts iestāžu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, kā arī attiecīgi precizēt koncepcijas projektu;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Tiesību aktu projekti

2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam,
kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības
slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

TA-1610 ____________________________________

(E.Sprūdžs, J.Spiridonovs, S.Sproģe, S.Ābrama, N.Krūzītis, L.Austere, E.Atlācis, V.Dombrovskis)

Noteikumu projektu izskatīt Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra sēdē kā Ministru kabineta lietu un lēmumu izstrādāto noteikumu projektu atbalstīt (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums) vai noraidīt (Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas lielo pilsētu asociācijas priekšlikums) pieņemt balsojot.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"

TA-2873 ____________________________________

(I.Jaunzeme, I.Viņķele, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"

TA-2027 ____________________________________

(U.Reimanis, I.Aire, Ģ.Blumers, A.Matīss, R.Kozlovskis, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. svītrot noteikumu projekta 6.punktā vārdus "Iekšlietu ministriju";
2.2. noteikumu projektā skaidri un nepārprotami norādīt, ka šie noteikumi paredz tikai ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanu un ar tiem privātām personām netiek uzspiesti papildu pakalpojumi (piemēram, iebraukšana maksas stāvvietā);
2.3. noteikumu projektā precizēt deleģēšanas līguma priekšmetu, nosakot, ka noteikumos noteiktajā kārtībā var tikt deleģēta ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas informācijas sistēmas izveide, uzturēšana un pakalpojuma sniegšana, izmantojot minēto informācijas sistēmu;
2.4. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamentu jautājumā par maksimālajām pakalpojuma cenām, ko ir tiesīga iekasēt persona, kurai tiek deleģēts valsts pārvaldes uzdevums;
2.5. sagatavot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju saskaņotu tiesību akta projektu par finansējuma piešķiršanu Valsts robežsardzei ārējās sauszemes robežas rindu administrēšanai līdz 2013.gada 1.jūlijam, kamēr tiks ieviesta jaunā sistēma;
2.6. saskaņoto noteikumu projektu un šī protokollēmuma 2.5.apakšpunktā minēto tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra vai 8.janvāra sēdē (atkarībā no saskaņošanai nepieciešamā laika).
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai" (TA-2029).
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,
reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

TA-1429 ____________________________________

(S.Līviņa, I.Circene, L.Medina, J.Bekmanis, R.Kozlovskis, E.Sprūdžs, P.Leiškalns, P.Apinis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai saskaņot ar Iekšlietu ministriju jautājumu par likumprojektā paredzēto pārkāpumu uzraudzību un likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos
Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes
iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-2830 ____________________________________

(L.Jansone, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 6.punkta redakciju, paredzot, ka aizdevumu zemes iegādei par pārdevēja prasīto cenu atļauj piešķirt, ja tas ne vairāk kā trīs reizes pārsniedz neatkarīga vērtētāja izsniegto iegādājamās zemes novērtējumu un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 
Papildus iekļautie jautājumi

7.§
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"

TA-1960 ____________________________________

(E.Sprūdžs, I.Raugze, A.Pabriks, M.Pūķis, L.Medina, E.Dreimane, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. atkārtoti organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienību likumprojekta saskaņošanai;
2.2. izvērtēt priekšlikumu pašvaldības referenduma ierosināšanai noteikt vienotu 15 procentu slieksni no pēdējo domes vēlēšanu balsstiesīgo vēlētāju skaita neatkarīgi no balsstiesīgo vēlētāju skaita konkrētajā pašvaldībā un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos
Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""

TA-2942 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Āboliņa, L.Eņģele, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai divu nedēļu laikā:
2.1. atkārtoti organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Zemkopības ministriju un Latvijas Dabas fondu noteikumu projekta saskaņošanai;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"

TA-2947 ____________________________________

(J.Spiridonovs, G.Lukstiņa, E.Sprūdžs, L.Eņģele, J.Priednieks, V.Dombrovskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane