Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.2

2013.gada 14.janvārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

 V.Dombrovskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

D.Pavļuts

Finanšu ministrs

-

A.Vilks 

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

R.Ķīlis

Kultūras ministre

-

Ž.Jaunzeme-Grende

Labklājības ministre

-

I.Viņķele

Satiksmes ministrs

-

A.Ronis

Tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

E.Sprūdžs

Zemkopības ministre

-

L.Straujuma

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas
padomes pilnvarotais nevalstisko organizāciju pārstāvis

-

Ā.Adlers

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes loceklis

-

E.Karnītis

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

S.Šķiltere

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2831 ____________________________________

(I.Lipskis, Ē.Inkina, A.Liepiņa, J.Bordāns, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt Tieslietu ministrijas iebildumus un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai, ja noteikumu projekts netiek precizēts, - iesniegt Valsts kancelejā par to attiecīgu informāciju.
 
2.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 19.§) "Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"" 2.punkta izpildi

TA-2831 ____________________________________

(A.Daugulis, D.Lucaua, H.Baranovs, R.Rugēvica, S.Šķiltere, J.Sārts, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai ministriju un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvju sniegto informāciju par Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra sēdes protokollēmuma „Noteikumu projekts „Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība”” (prot. Nr.2 19.§) 2.punkta izpildes gaitu.
2. Neatbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai (turpmāk – Aģentūra) no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, kas ir nepieciešami, lai 2013.gadā nodrošinātu Aģentūras kompetencē atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 17.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktam noteikto ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanu, sagatavošanu un atjaunināšanu, nosakot pašvaldībām bezmaksas pieeju tām noteikto funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamajai ģeotelpiskajai informācijai.
3. Aģentūrai nodrošināt 2013.gadā tās rīcībā esošo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu nodošanu pašvaldībām bez maksas, ievērojot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2012.gada vienošanās un domstarpību protokola VI. sadaļas „Normatīvo aktu prasību izpilde un normatīvo aktu grozījumi” 8.punktā „Ģeoportāls un Ģeotelpisko datu savietotājs” ietverto vienošanos;
4. Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus normatīvajos aktos, kas pašvaldībām paredz obligātu samaksu par Aģentūras rīcībā esošo ģeotelpiskās informācijas pamatdatu izmantošanu, lai nodrošinātu attiecīgo datu nodošanu pašvaldībām bez maksas.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktam un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Likumprojekts "Tiesu ekspertu likums"

TA-2459 ____________________________________

(I.Ilgaža, L.Liepiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Labklājības ministriju izvērtēt, vai jautājums par tiesu eksperta kandidātam (tiesu medicīnas un tiesu psihiatrijas jomā) izvirzāmajām prasībām (teorētisko un praktisko zināšanu līmeni) risināms šī likumprojekta, likumprojekta "Psihologu profesionālās darbības likums" vai Bērnu tiesību aizsardzības likuma ietvaros;
2.2. ņemot vērā Labklājības ministrijas iebildumus, papildināt anotāciju ar likumprojektā paredzētā regulējuma aprakstu, kas liegs iegūt tiesu eksperta sertifikātu personai, kura savā profesionālajā darbībā ir pieļāvusi bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kā arī ar informāciju, ka jautājums par to, ka kriminālprocesā, kurš ir uzsākts par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, ekspertīzi veic eksperts, kurš ir viena dzimuma ar cietušo, ir procesuālā likuma jautājums un regulējams Kriminālprocesa likuma ietvaros;
2.3. redakcionāli precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Veselības ministrijas iebildumus;
2.4. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta atzinumā minēto;
2.5. precizēto likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju;
2.6. saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.40


Ministru prezidents
V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane