Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.16

2015.gada 11.maijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Sārts

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Valsts kancelejas direktore

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu
attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 

-

E.Upīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta
konsultante


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasta politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"

TA-712 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 8.maija vēstulē Nr.10-03/2055 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2015.gada 8.jūnijam.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.127 "Par Pasta politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""

TA-711 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2015.gada 8.maija vēstulē Nr.10-03/2055 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2015.gada 8.jūnijam.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""

TA-862 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Bērziņa, B.Bāne, K.Lore, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus, iesniegto noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā noteikumu projekta kontroli.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot un Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par Privatizācijas aģentūras rezerves fonda atjaunināšanu un finansēšanu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.20


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore
Elita Dreimane