Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.30

2015.gada 12.oktobrī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

J.Spiridonovs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Pole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks
Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve

-

I.Olafsone

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""

TA-1291 ____________________________________

(R.Bremšmits, I.Liepa, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

2.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"

TA-2203 ____________________________________

(R.Bremšmits, J.Dūklavs, B.Kņigins, K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, E.Bērziņa, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. precizēt noteikumu projekta redakciju jautājumā par energoefektivitātes monitoringu un papildus informācijas apkopošanu;
2.3. papildināt noteikumu projektu ar regulējumu, kas paredz iespēju pašvaldībai veikt ieguldījumus no privātpersonām nomātos īpašumos;
2.4. paredzēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā, ka virssaistību finansējums ir spēkā pēc Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" pieņemšanas;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai".
 

Sēdi slēdz plkst. 11.00


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte