Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.22

2017.gada 24.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

-

I.Skujiņa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītāja

-

I.Jaunzeme

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja vietā - valsts sekretāra vietniece

-

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece - departamenta direktore

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Muciņš

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs

-

V.Vesperis

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

I.Dundure

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

Protokolē

 -

B.Medvecka

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1518 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Vanaga, I.Dundure, E.Papule, V.Valainis, I.Komisare, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. atbilstoši Latvijas Lielo pilsētu asociācijas priekšlikumam noteikumu projektā precizēt normatīvo regulējumu jautājumā par pedagoga prēmijas un naudas balvas kopējo apjomu kalendārā gada ietvaros;
2.2. precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka noteikumu projekta 1.7. un 1.8.apakšpunkts stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri;
2.3. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

TA-1519 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, B.Bāne, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. atbilstoši Latvijas Lielo pilsētu asociācijas priekšlikumam noteikumu projektā paredzēt, ka informācija par iedalīto finansējumu iestādēm ievadāma sistēmā piecu darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē.
3. Pieņemt zināšanai, ka gadījumā, ja skolu tīkla optimizācijas rezultātā būtiski samazināsies skolu skaits, tad Izglītības un zinātnes ministrija jautājumu par finansējuma avotu pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksām risinās skolu optimizācijas tīkla reformas ietvaros.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

TA-1520 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Vanaga, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""

TA-1521 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, E.Papule, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai no juridiskā aspekta atkārtoti izvērtēt Latvijas Pašvaldību savienības iebildumu par noteikumu 1.pielikuma nosaukumu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē attiecīgi precizētu noteikumu projektu vai informāciju par izvērtēšanas rezultātiem.
 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

5.§

Konceptuāls ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas reformu"

TA-945 ____________________________________

(A.Čakša, V.Vesperis, D.Mūrmane-Umbraško, B.Bāne, R.Kronbergs, V.Valainis, I.Rudzīte, J.Gardovskis, A.Ērglis, J.Lācis, I.Januma, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktā konkretizēt darba grupai līdz 2017.gada 15.septembrim veicamos uzdevumus atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra priekšlikumam, kā arī atbilstoši sēdē lemtajam projektā paredzēt, ka līdz 2018.gada 1.martam sagatavojami detalizētāki priekšlikumi pašvaldību iesaistei veselības aprūpes sistēmas īstenošanā;
2.2. papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar detalizētākiem aprēķiniem par nepieciešamo finansējumu un precizēto anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3. precizēt konceptuālā ziņojuma tekstā, ka norādītais finansējuma apjoms ir vēlamais, lai realizētu visus plānotos pasākumus un precizēto konceptuālo ziņojumu saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.4. organizēt tikšanos ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju par asociācijas ierosinātajiem precizējumiem konceptuālajā ziņojumā;
2.5. saskaņoto rīkojuma projektu, konceptuālo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.50


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola


Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis