Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.30

2018.gada 27.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpidītājs

-

A.Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

Ē.Eglītis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

D.Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

-

L.Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

D.Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Lapiņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpidītāja

-

E.Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

K.Kinča

Latvijas Darba konfederācijas eksperts

-

P.Leiškalns

Valsts kancelejas direktors

-

 J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

Protokolē

 -

I.Gailīte

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Konceptuāls ziņojums "Par 3.pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"

TA-1708 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gulbe-Otaņķe, S.Sirmā, J.Reirs, P.Leiškalns, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, paredzot, ka tiek atbalstīts konceptuālajā ziņojumā ietvertais 4.risinājums;
2.2. aizstāt rīkojuma projekta 3.punktā vārdus "Labklājības ministrijai" ar vārdiem "Finanšu ministrijai";
2.3. papildināt rīkojuma projektu ar jaunu punktu, paredzot, ka gadījumā, ja tiek pārskatīta izdienas pensiju politika, izvērtējams jautājums par Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm iekļaušanu kopējā izdienas pensiju sistēmā;
2.4. precizēto rīkojuma projektu un konceptuālo ziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"

TA-1680 ____________________________________

(A.Eberhards, L.Lejiņa, I.Alliks, A.Strods, U.Augulis, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
(2017) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""

TA-1790 ____________________________________

(L.Medina, S.Šķiltere, A.Draudiņš, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. aktualizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2., 3. un 6.punktā paredzētos uzdevumu izpildes termiņus atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai;
2.2. precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5.punkta redakciju atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumam, paredzot uzdevumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2019.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par kārtību, kādā nosaka un aktualizē jūras augstākās bangas vietu, kā arī datu nodošanu valsts informācijas sistēmām un to aktualizācijas biežumu;
2.3. precizēt noteikumu projekta 20.punktā ietvertā 75.prim punkta pēdējo teikumu, paredzot, ka atzīmi reģistrē arī pēc stāvokļa uz kārtējā kalendārā gada 15.maiju, un precizēt noteikumu projekta 50.punktā ietvertā 198. un 200.punktā paredzētos izpildes termiņus atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai;
2.4. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

4.§

Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

TA-1736 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, L.Medina, I.Pētersone, P.Leiškalns, I.Rudzīte, I.Harmsens, D.Trofimovs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta un anotācijas redakciju ar Tieslietu ministriju;
2.2. organizēt tikšanos ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju par tās iebildumiem un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt noteikumu projekta redakciju;
2.3. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim izdiskutēt ar ārstniecības iestādēm jautājumu par tām noteikto aprūpes līmeni un, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgus grozījumus noteikumos aprūpes līmeņa precizēšanai;
2.4. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Veselības ministrijai organizēt konceptuālu diskusiju ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par tās piedāvātā modeļa ieviešanu attiecībā uz ārstniecības iestāžu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un to apmaksu;
2.5. saskaņoto noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis