Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 29

2006.gada 31.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Ārlietu ministrs

-

A.Pabriks

Ekonomikas ministrs

-

A.Štokenbergs

Finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

Iekšlietu ministrs

-

Dz.Jaundžeikars

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

M.Kučinskis

Satiksmes ministrs K.Peters
Tieslietu ministrs G.Grīnvalds

Veselības ministrs

-

G.Bērziņš

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministre sabiedrības
integrācijas lietās


-


K.Pētersone

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāra vietniece


-


I.Liepa

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Aile

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks A.Cinis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Juhansone

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja
K.Vāgnere

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts par stratēģiskās plānošanas un
vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē

VSS-716
TA-1842 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 27.jūlija vēstulē Nr.2-1-06/1947 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz Ministru kabineta komitejas š.g. 7.augusta sēdi.
 
2.§
Finanšu ministrijas darbības stratēģijas projekts
2007.-2009.gadam

VSS-337
TA-1798 ____________________________________

(R.Fišers, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un stratēģijas projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un stratēģijas projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

3.§

Noteikumu projekts "Ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliekamā nekustamā īpašuma pazīmju klasifikācijas noteikumi"

VSS-787
TA-1958 ____________________________________

(D.Robežniece, S.Šķiltere, R.Vējonis, E.Ektermane, M.Roze, O.Spurdziņš, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (83.saraksts)

VSS-616
TA-2009 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt nekustamā īpašuma - laboratorijas ēka, kadastra
Nr.0100 546 0064, un tam piekrītošā zemesgabala Rīgā, Lomonosova ielā 6a, kadastra apzīmējums 0100 046 2041, nodošanu privatizācijai.
Valsts kancelejai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu. Precizēto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.augusta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 28.februāra rīkojumā Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā"" (TA-2003).
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada
28.februāra rīkojumā Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-617
TA-2003 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.augusta sēdē vienlaikus ar jautājumu par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (83.saraksts) (TA-2009).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai"

VSS-791
TA-1915-IP ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. Ņemot vērā Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā minēto privatizācijas ierosinājumu iesniegšanas noslēguma termiņu 2006.gada 31.augustu, Ekonomikas ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par stāvokli privatizācijas jomā un priekšlikumus Ministru kabineta rīcībai privatizācijas procesa veicināšanai. Informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā līdz
š.g. 4.augustam izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 8.augusta sēdē.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-142
TA-1375 ____________________________________

(D.Janauska, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 2.punktā minēto;
2.2. precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(A.Kalvītis)

Noteikumu projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības
riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu
garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2007.gadā"

VSS-652
TA-1801 ____________________________________

(L.Sniega-Svilāne, A.Kalvītis)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
10.§
Par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Parlamenta un Padomes
2006.gada 15.februāra Direktīvas 2006/7/EK par peldvietu ūdens
kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu pārņemšanai

SAN-1665____________________________________

(A.Trops, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Pieņemt zināšanai, ka starp Veselības ministriju un Vides ministriju ir panākta vienošanās par atbildīgās institūcijas noteikšanu minētās direktīvas pārņemšanai nacionālajā tiesību sistēmā.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā jautājuma kontroli.

 

Papildus iekļautie jautājumi

11.§

Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu

VSS-61
TA-2013 ____________________________________

(I.Liepa, G.Bērziņš, A.Pabriks, D.Staķe, A.Kalvītis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un likumprojektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu un likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.augusta sēdē.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai izvērtēt iespēju tehniski precizēt līguma 3.panta pirmās daļas f) apakšpunktu par pieteikuma maksu un, ja nepieciešams, iesniegt precizēto līguma projektu Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1737 ____________________________________

(D.Robežniece, M.Strauss, E.Ektermane, A.Kalvītis)

1. Likumprojekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Tieslietu ministriju un likumprojektu iesniegt izskatīšanai komitejas š.g. 7.augusta sēdē.
 
13.§
Par valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Latvijas Valsts mērnieks" kapitāla daļām

VSS-808
TA-2109 ____________________________________

(K.Lore, A.Kalvītis)

Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" kapitāla daļas un atbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" kapitāla daļas"
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 1.augusta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst.10.40

 

 

Ministru prezidents
A.Kalvītis

 

 

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību