Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 5

2007.gada 5.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs

-

O.Spurdziņš

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

D.Staķe

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers
Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

D.Tauriņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

R.Bluķis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

U.Līkops

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
pienākumu izpildītāja


-


B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas
lietās sekretariāta vadītāja

-

I.Liepa

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākā referente


-


A.Tomsone 

Sēdi sāk plkst.10.30

 

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§

Mūžizglītības politikas pamatnostādņu projekts
2007.-2013.gadam

VSS-1152
TA-141 ____________________________________

(B.Rivža, E.Petrovska, I.Gudele, H.Demakova, I.Godmanis, G.Bērziņš, E.Ektermane, O.Spurdziņš)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un pamatnostādņu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. precizēt pamatnostādņu projektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. atkārtoti saskaņot pamatnostādņu projektu ar Finanšu ministriju;
2.3. ņemot vērā īpašu uzdevumu ministres elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudeles priekšlikumu, precizēt pamatnostādņu projektā minēto terminu skaidrojumu;
2.4. svītrot no pamatnostādņu projekta informatīvās daļas 9.sadaļas budžeta novērtējumu 2007.gadam un paredzēt, ka pamatnostādnes 2007.gadā īstenojamas Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros;
2.5. ņemot vērā iekšlietu ministra I.Godmaņa priekšlikumu, pamatnostādņu projektā izvērstākā veidā atspoguļot mērķa grupu sadalījumu proporcijās;
2.6. rīkojuma projektu un precizēto pamatnostādņu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 13.februāra sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos
Nr.491 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas
un uzraudzības kārtība""

VSS-1443
TA-94 ____________________________________

(I.Tāre, I.Godmanis, D.Staķe, G.Bērziņš, E.Šķibele, A.Štokenbergs, M.Bičevskis, A.Slakteris, E.Ektermane, N.Broks, O.Spurdziņš)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, izteikt noteikumus jaunā redakcijā;
2.2. iestrādāt noteikumu projektā kritērijus, kuriem jāatbilst komersantiem - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem, lai ilgtermiņā nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
2.3. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta"

VSS-1686
TA-185 ____________________________________

(M.Roze, A.Lapiņš, I.Godmanis, M.Roze, N.Broks, A.Štokenbergs, A.Slakteris, O.Spurdziņš)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas sniegto ziņojumu un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai:
2.1. precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam;
2.2. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Zemkopības ministrijai kopīgi ar Vides ministriju izvērtēt Vides ministrijas sagatavotos priekšlikumus pasākumu iekļaušanai Lauku attīstības programmas 2007. 2013.gadam projektā un līdz 2007.gada 1.maijam attiecīgi informēt Ministru kabinetu;
2.3. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju
un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-1347
TA-7 ____________________________________

(E.Lapiņš, E.Šķibele, M.Roze, J.Golubevs, E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Melkins, O.Spurdziņš)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos
Nr.505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-321 ____________________________________

(J.Golubevs, E.Ektermane, O.Spurdziņš)
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"

VSS-420
TA-1261 ____________________________________

(S.Mertena, A.Štokenbergs, H.Demakova, M.Bičevskis, I.Godmanis, V.Reitere, G.Bērziņš, O.Spurdziņš)
1. Neatbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai sasaukt sanāksmi, kurā kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un citām iesaistītajām ministrijām vienoties:
2.1. par atbildīgo institūciju grozījumu izstrādāšanai Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā un attiecīgi precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu;
2.2. par finansējuma avotu noteikumu projekta īstenošanai;
2.3. par kritērijiem, atkarībā no pasākuma rakstura, pēc kuriem tiks noteikta civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālā summa publisko pasākumu organizatoriem.
3. Tieslietu ministrijai Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.25

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministrs 
O.Spurdziņš

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību