Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.6

2008.gada 4.februārī

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja


-


I.Preimate

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

-

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

J.Maršāns

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Eglājs

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

-

B.Pētersone

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Politikas plānošanas dokumenta projekts

1.§
Koncepcijas projekts "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas
nepieciešamība Latvijā"

VSS-484
TA-193 ____________________________________

(D.Kurpniece, M.Pūķis, M.Segliņš, A.Šlesers, J.Šints, E.Zalāns, A.Slakteris, B.Pētersone, V.Krievāns, G.Bērziņš, E.Ektermane, I.Godmanis)
1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. koncepcijas projektā izvērstā veidā, ņemot vērā Valsts pārvaldes likumā noteikto, precizēt terminu "lobētājs", kā arī atkārtoti izvērtēt jautājumu par lobētāju reģistrāciju un sniedzamās informācijas apjomu attiecībā uz norādāmo personu loku, ar kurām konsultāciju un lēmumu pieņemšanas ietvaros ir notikušas konsultācijas, un attiecīgi precizēt koncepcijas projektu;
2.2. precizēt koncepcijas projekta 8.3.2.apakšpunktu, paredzot precizējumus attiecībā uz sniedzamās informācijas apjomu, ko sniedz pašvaldība savā mājaslapā internetā, kā arī izvērtēt nepieciešamību attiecīgi precizēt koncepcijas projekta 8.3.4.apakšpunktu;
2.3. precizēt rīkojuma projektu un koncepcijas projektu, paredzot, ka koncepcijas projekta 8.3.3.apakšpunktā norādīto tiesību aktu projektu izstrādi veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;
2.4. svītrot koncepcijas projekta 7.3.6.apakšpunkta pirmo rindkopu un aktualizēt 9.punktā finanšu informāciju kārtējam un nākamajiem gadiem;
2.5. saskaņot ar Saeimas Juridisko biroju jautājumu par grozījumu veikšanu likumā "Saeimas kārtības rullis";
2.6. aizstāt rīkojuma projekta 5. un 6.punktā skaitli un vārdu "1.martam" ar skaitli un vārdu "1.jūlijam";
2.7. precizēto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.8. precizēto un saskaņoto rīkojuma projektu un koncepcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Tiesību aktu projekti

2.§
Par valsts īpašuma objektu Rīgā, Mārupes ielā 1

TA-214 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
1. Noraidīt Ekonomikas ministrijas iesniegto rīkojuma projektu "Par valsts īpašuma objekta Rīgā, Mārupes ielā 1, nodošanu privatizācijai".
Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Atbalstīt atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Mārupes ielā 1, un atbalstīt Labklājības ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Mārupes
ielā 1".
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.februāra sēdē.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai
(183.saraksts)"

VSS-1873
TA-250 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 12.februāra sēdē.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 88820080728)
Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 1703 m2 platībā nodošanu privatizācijai"

VSS-862
TA-26 ____________________________________

(K.Lore, E.Zalāns, M.Roze, I.Godmanis)
1. Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. steidzami sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā atbilstoši Likuma par ostām 3.pantā noteiktajam noteikumu projektu Rojas ostas robežas noteikšanai;
2.2. steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ostu padomes sēdē jautājumu par Latvijas ostām, kurām atbilstoši Likuma par ostām 3.pantam nav apstiprinātas robežas, un priekšlikumus radušās situācijas sakārtošanai;
2.3. pēc šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā jautājuma izskatīšanas Ostu padomes sēdē sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situāciju Latvijas ostās sakarā ar ostu teritoriju robežu apstiprināšanu un grafiku, norādot termiņus, līdz kuriem apstiprināmas tās Latvijas ostu robežas, kuras atbilstoši Likuma par ostām 3.pantā noteiktajam vēl nav apstiprinātas;
2.4. pēc šī protokollēmuma 2.1. un 2.3.apakšpunktā minēto uzdevumu izpildes saskaņot ar Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju jautājumu par rīkojuma projekta "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 88820080728) Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 1703 m2 platībā nodošanu privatizācijai"
(TA-26) un rīkojuma projekta "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 88820080728) Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 30300 m2 platībā nodošanu privatizācijai" (TA-28) turpmāko virzību.
3. Ekonomikas ministrijai pēc jautājuma saskaņošanas ar Satiksmes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par rīkojumu projektu turpmāko virzību iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.

 
5.§
Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 88820080728)
Talsu rajonā, Rojas pagastā, "Rojas osta", daļas 30300 m2 platībā nodošanu privatizācijai"

VSS-861
TA-28 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
Rīkojuma projekta izskatīšanu atlikt līdz šī protokola 4.paragrāfa 3.punktā doto uzdevumu izpildei.

 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos
Nr.688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm,
kas ir aukstuma aģenti""

VSS-333
TA-2429 ____________________________________

(T.Koķe, I.Godmanis)
Ņemot vērā Vides ministrijas š.g. 1.februāra vēstulē Nr.2.3-08/531 minēto, jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi.
 

Sēdi slēdz plkst. 10:55


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību