Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.24

2008.gada 21.jūlijā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Ekonomikas ministrs

-

K.Gerhards

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Iekšlietu ministrs

-

M.Segliņš

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

A.Vanaga

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

M.Badovskis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

A.Ūbelis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāre

-

L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

-

V.Reitere

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
pienākumu izpildītājs

-

A.Vilks

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

Tiesību aktu projekti

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
valsts, reģionālā un vietējā līmenī""

VSS-720
TA-2151 ____________________________________

(S.Gulbe, A.Ūbelis, M.Bičevskis, E.Zalāns, I.Godmanis)
1. Jautājumu turpināt izskatīt pēc šī protokollēmuma otrajā punktā noteiktās informācijas izskatīšanas Ministru kabinetā.
2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā informāciju par:
2.1. Eiropas savienības valstu praksi par administratīvo izmaksu noteikšanas modeļiem (attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmēru un to noteikšanas veidu);
2.2. apstiprinātajiem un starpinstitūciju saskaņošanā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un noteikumu projektiem par aktivitāšu īstenošanu un tajos iekļautajiem administratīvo izmaksu noteikšanas modeļiem (administratīvās izmaksas ir attiecināmas, administratīvās izmaksas nav attiecināmas, procentuālie ierobežojumi);
2.3. vadošās iestādes priekšlikumiem, risku un finansiālās ietekmes izvērtējumu un plānoto rīcību ar izstrādātajiem un noteiktā kārtībā saskaņotajiem tiesību aktu projektiem atkarībā no administratīvo izmaksu noteikšanas modeļa;
2.4. vadošās iestādes plānoto rīcību ar projektu iesniegumu vērtēšanā esošajiem, apstiprinātajiem un ieviešanas procesā esošajiem Eiropas Sociālā fonda projektiem pēc tam, kad Ministru kabinetā tiks pieņemta nemainīgās likmes metodika.
 
2.§
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

VSS-1030
TA-195 ____________________________________

(A.Vilks, V.Reitere, E.Zalāns, A.Slakteris, A.Šlesers, I.Godmanis)
1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Noteikt, ka turpmāk atbildīgā par likumprojekta izstrādi un virzību ir Finanšu ministrija.
3. Finanšu ministrijai divu mēnešu laikā, ņemot vērā, ka pamatā atbalstīta likumprojekta I.nodaļa, kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju:
3.1. precizēt likumprojekta 5.panta pirmajā daļā nekustamā īpašuma nomas līguma termiņu;
3.2. precizēt likumprojekta 7.panta ceturtajā daļā nomas maksas aprēķināšanas principus, papildus izvērtējot iespēju diferencētas nomas maksas noteikšanu sociālajiem un industriālajiem objektiem, kā arī izvērtēt sertificētu vērtētāju atzinuma lietderību nomas maksas noteikšanas procesā;
3.3. svītrot likumprojekta 11.pantā vārdus "kā arī iepazīties ar to dabā".
4. Finanšu ministrijai precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai komitejas sēdē.
 
3.§
Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu
Rīgā, Puikules ielā 5

TA-2071 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.maija rīkojumā Nr.292 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"" (TA-780).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Rīgā,
Kaļķu ielā 11A, nodošanu privatizācijai"

TA-1703 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)
1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju sagatavot rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Kaļķu ielā 11A un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

VSS-1497
TA-1135 ____________________________________

(A.Tiknuss, A.Šlesers, M.Bičevskis, A.Vilks, A.Slakteris, I.Godmanis)
1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojektā paredzēto slieksni, ņemot vidējos apmērus kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā;
2.2. papildināt likumprojektu ar normu attiecībā uz obligātā maksājuma apmēru par sūdzības iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā, kas tiek atmaksāts, ja sūdzība ir atzīta par pamatotu vai daļēji pamatotu (depozīts);
2.3. precizēto likumprojektu iesniegt skatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada
28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi""

VSS-1251
TA-773 ____________________________________

(M.Roze, E.Ektermane, V.Līdaka, E.Zalāns, I.Godmanis)
1. Noraidīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt noteikumu projekta kontroli.
 

Papildus iekļautie jautājumi

7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos
Nr.434 "Noteikumi par valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" sniegto
publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-643
TA-1728 ____________________________________

(E.Zalāns, U.Līkops, E.Ektermane, I.Godmanis)
1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu Juridiskā departamenta atzinumā norādītos maksas pakalpojuma objektus;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
8.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu pašvaldībām pamatizglītības iestādes
skolēnu ēdināšanai aprēķināšanas, piešķiršanas un izlietošanas kārtība un apmērs"

VSS-425
TA-2172 ____________________________________

(E.Zalāns, A.Bastiks, M.Bičevskis, I.Godmanis)
1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta 13.punktu, ņemot vērā, ka sēdes laikā tika atbalstīts priekšlikums, ka noteikumi īstenojami valsts budžeta piešķirto līdzekļu ietvaros, un saskaņot noteikumu projekta 13.punkta redakciju ar Finanšu ministriju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28.jūlija sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 11:45


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību