Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr. 26

2008.gada 4.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

I.Godmanis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

V.Veldre

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Finanšu ministrs

-

A.Slakteris

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

I.Eglītis

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās
pārvaldes lietās


-


S.Bāliņa

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības
finanšu pārvaldes lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības
integrācijas lietās


-


O.Kastēns

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts
sekretāre


-


I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

-

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

-

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

B.Bāne

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

-

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

I.Bergmane

Veselības ministrijas valsts sekretārs

-

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāta vadītājs

-

V.Krievāns

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

-

I.Freiberga

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
priekšsēdētāja

-

V.Andrējeva

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās


-


E.Ektermane

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


-


L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

 

1.§

Par Ministru kabineta komitejas 2008.gada 21.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.24 2.§)
"Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums""

VSS-1030
TA-195 (2006) ____________________________________

(M.Bičevskis, I.Godmanis)

Izdarīt Ministru kabineta komitejas 2008.gada 21.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.24 2.§) "Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"" grozījumu un aizstāt 3.punktā vārdus "divu mēnešu laikā" ar vārdiem "trīs mēnešu laikā".

 

Tiesību aktu projekti

2.§

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par administratīvo izmaksu
attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos

TA-2335 ____________________________________

(A.Ūbelis, S.Vasiļjeva, E.Kivriņa, I.Zalpētere, R.Beinarovičs, A.Ploriņš, N.Broks, A.Slakteris, M.Bičevskis, I.Godmanis)

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās iesniegto ziņojumu un atbalstīt ziņojuma Noslēguma secinājumos ietverto 3.scenāriju.
2. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši atbalstītajam scenārijam un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Īpašu uzdevumu ministram Eiropas Savienības finanšu pārvaldes lietās nekavējoties nosūtīt visiem Ministru kabineta locekļiem Eiropas Komisijas auditoru ziņojumu, kā arī iesniegt Valsts kancelejā pievienošanai pie dokumenta TA-2335.
4. Valsts kancelejai ziņojumu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un auditora ziņojuma saņemšanas.

 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība"
papildinājuma 1.5.1.3.2.apakšaktivitāti "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts,
reģionālā un vietējā līmenī""

VSS-720
TA-2151 ____________________________________

(S.Vasiļjeva, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu atbilstoši šā protokola 2.§ 1.punktā atbalstītajam 3.scenārijam.
3. Precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par administratīvo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos (šā protokola 2.§ TA-2335).
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (186.saraksts)"

VSS-705
TA-2240 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju;
2.2. saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu
Ventspilī, Staldzenes ielā 61"

VSS-301
TA-2297 ____________________________________

(K.Lore, I.Godmanis)

Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 11.augusta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.5.2.1.aktivitāti "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai""

VSS-612
TA-2135 ____________________________________

(E.Valantis, E.Zalāns, N.Broks, A.Ūbelis, A.Slakteris, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
2.2. precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Eiropas Komisiju atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 88.panta 3.punktam;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Noteikumu projekts "Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai piešķiršanas kārtība"

VSS-294
TA-1731 ____________________________________

(A.Andreičika, R.Vējonis, I.Eglītis, A.Ūbelis, B.Bāne, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā Vides ministrijas iebildumus, un precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Vides ministriju;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē skatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību" (TA-1891).
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par teritorijas attīstības
indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību"

VSS-193
TA-1891 ____________________________________

(R.Bremšmits, B.Bāne, S.Mertena, I.Godmanis)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta III nodaļu ar Tieslietu ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Atzīmēt, ka noteikumu projekts Ministru kabineta sēdē skatāms vienlaikus ar noteikumu projektu "Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai piešķiršanas kārtība" (TA-1731).
 

Sēdi slēdz plkst. 11:00


Ministru prezidents
I.Godmanis

Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane

Skatīt darba kārtību