Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

sēdes protokols

 

 

Rīgā

Nr.23

2015.gada 17.augustā

 

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidente

 -

 L.Straujuma

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis
Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

-

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

-

A.Pildegovičs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

-

R.Beinarovičs

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

-

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

-

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres pienākumu izpildītāja

-

E.Papule

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

-

S.Voldiņš

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

-

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

-

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

-

R.Kronbergs

Veselības ministrijas valsts sekretāre

-

S.Zvidriņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

-

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

-

D.Lucaua

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

-

P.Vilks

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

-

S.Šķiltere, L.Ūbele

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

 

 

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece

-

L.Milenberga

 

Sēdi sāk plkst.10.00

 

 

Attīstības plānošanas dokumentu projekti

1.§

Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"

TA-1496 ____________________________________

(R.Kronbergs, L.Straujuma)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 

Tiesību aktu projekti

2.§

Informatīvais ziņojums "Par "Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās" ietvertā risinājuma 3.variantā minēto uzdevumu īstenošanas gaitu"

TA-1476 ____________________________________

(I.Ceicāne, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, T.Meisītis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam:
2.1. saskaņot informatīvā ziņojuma projektu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru jautājumā par paredzētā normatīvā regulējuma saturu grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" un Ministru kabineta noteikumiem par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā;
2.2. saskaņoto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto normu attiecināšanu uz pašvaldībām"

TA-1449 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

Ņemot vērā finanšu ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par maksimāli pieļaujamo trans-taukskābju daudzumu pārtikas produktos"

TA-1384 ____________________________________

(J.Feldmane, D.Lucaua, P.Liniņš, S.Zvidriņa, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. saskaņot ar Zemkopības ministriju jautājumu par noteikumu projekta 8.punktā paredzēto pārejas periodu ilgumu, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt arī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Papildus iekļautie jautājumi

5.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-1741 ____________________________________

(A.Kiopa, R.Kronbergs, S.Zvidriņa, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu un attiecīgi precizēt anotāciju;
2.2. precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai likumprojektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta sēdē.
 
6.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas noteikumi"

TA-1758 ____________________________________

(S.Ozola, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, S.Zvidriņa, I.Alliks, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Labklājības ministriju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, paredzot, ka:
2.2.1. Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 30.jūnijam pārskatīt Tehniskās palīdzības finansējuma 2014.-2020.gada plānošanas periodam 1.kārtai sadalījumu Eiropas Savienības fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām, ņemot vērā faktiski izlietotos līdzekļus un papildus nepieciešamās vajadzības Tehniskās palīdzības projektu ietvaros, nodrošinot iztrūkstošo finansējumu 2018.gadā funkciju izpildei atbilstoši iestāžu kompetencei;
2.2.2. tā kā Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšanai 2018.gadā nav paredzēts Tehniskās palīdzības finansējums, Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 30.jūnijam pārskatīt Tehniskās palīdzības finansējuma 2014.-2020.gada plānošanas periodam 1.kārtai sadalījumu, nodrošinot iztrūkstošo finansējumu Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 2018.gadā funkciju izpildei atbilstoši iestāžu kompetencei;
2.2.3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju rast risinājumu papildu finansējuma nodrošināšanai horizontālās prioritātes "Vienlīdzīgas iespējas" ieviešanai 2016-2018.gada periodam;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
7.§
Konceptuāls ziņojums "Priekšlikumi diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanai, kompleksi izvērtējot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus un darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu"

TA-1749 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, L.Straujuma)

Ņemot vērā ekonomikas ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.45


Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,

 direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību