Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  9.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 14.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-647
TA-1470 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-434
TA-1298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-311
TA-1455 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1560  Noteikumu projekts "Apliecinājuma par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu, bruņotajos spēkos nodarbināto civilpersonu, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamo, kā arī citu ar bruņotajiem spēkiem saistīto personu tiesībām uzturēties Latvijas Republikā izsniegšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-644
TA-1492 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-643
TA-1493 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1553  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-630
TA-1585 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1612  Par Ministru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla atdeves nodrošināšanu, īstenojot 4.2.1.1.pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1609  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-488
TA-1502 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-435
TA-1280 
Noteikumu projekts "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-436
TA-1300 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-572
TA-1507 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-573
TA-1508 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-532
TA-1581 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-534
TA-1562 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-353
TA-1561 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-20
TA-704 
Noteikumu projekts "Vēsturisko spēkratu noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-360
TA-1520 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-598
TA-1543 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava–Ludza–Ezernieki pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-440
TA-1548 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā valsts vietējā autoceļa V46 "Ādaži–Garkalne" posma 7,9.–8,5.km nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-330
TA-1530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-699
TA-1558 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1568  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1570  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1567  Rīkojuma projekts "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1566  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumā Nr.227 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1573  Par Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-590
TA-1564 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1188
TA-1526 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1598  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1450  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1623  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1622  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1628  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-689
TA-1631 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-587
TA-1584 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-585
TA-1582 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-586
TA-1572 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-632
TA-1601 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-588
TA-1583 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-634
TA-1600 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-1641  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
2.1.  TA-1232  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas lietojumā esošās ēkas kritisko stāvokli un turpmāko rīcību Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību atrašanās vietu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-332
TA-1519 
Plāna projekts "Velosatiksmes attīstības plāns 2018.–2020.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 29.00.00 "Enerģētikas politikas ieviešana" ietvaros"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1540  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par virtuālo valūtu izmantošanas ieguvumiem un riskiem, un tālāko rīcību jomas attīstības veicināšanai un identificēto risku mazināšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa D.Buse A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1626  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja M.Zvirbule   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1579  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  O.Bogdanova J.Irbe V.Boks L.Meņģelsone P.Leiškalns J.Hermanis I.Peipiņa R.Irklis U.Grenevica S.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1035  (jautājuma izskatīšana atlikta) Viedokļa projekts Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  D.Reizniece- Ozola Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1607  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1603  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0200  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  O.Zeile  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1648  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1657  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par sabiedrisko apspriešanu par pāreju uz vasaras laiku"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1537  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Stora Enso Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms U.Deisons  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1544  Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Bērziņa J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1460  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2017 secinājumu izpildes gaitu un rezultātiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2018-TA-7s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)     R.Kozlovskis