Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  1.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 5.novembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.    Par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta paveikto laikposmā no 2016.gada 11.februāra līdz 2018.gada 5.novembrim    M.Kučinskis     
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-751
TA-2126 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-944
TA-2086 
Likumprojekts "Par Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-682
TA-2045 
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-942
TA-2129 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-962
TA-2085 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-940
TA-2087 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3 B, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-811
TA-2046 
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Iļķenes ceļš A" pārņemšanu valsts īpašumā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-926
TA-2044 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2236  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2169  Par Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 26.§) "Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2141  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-953
TA-2197 
Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-954
TA-2199 
Likumprojekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-867
TA-2124 
Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-863
TA-2125 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2227  Rīkojuma projekts "Par dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu novērtēšanas un koordinācijas (UNDAC) sistēmā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-788
TA-2080 
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Napoleoni", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2242  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" projektu īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-855
TA-2191 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-533
TA-2190 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2.pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2245  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-774
TA-2027 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-829
TA-2092 
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-951
TA-2181 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-870
TA-2072 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-801
TA-2175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-800
TA-2252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-803
TA-1994 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-922
TA-2088 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.592 "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-342
TA-2112 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2202  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-2259  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Baltkrievijas Republikai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Baltkrievijas Republikai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2131  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Guntim Pujātam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  G.Pujāts  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-915
TA-2108 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1285
TA-2256 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Upeniece A.Lapiņš I.Bērziņa J.Upeniece A.Vārna   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2156  Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes noteikšanu Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018) 226)"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Silkalna M.Klīve S.Rupjā L.Cīrule   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2083  Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, pielāgošanu VSIA "Latvijas Koncerti" vajadzībām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Lapiņš I.Bērziņa J.Upeniece A.Vārna  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2284  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iestāšanos un līdzdalību Eiropas Biznesa Reģistru asociācijā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  G.Paidere  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2282  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2018.gada 9.novembrī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-190
TA-1952 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.–2022.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  P.Markēvičs A.Strakšas I.Kustova D.Merirands E.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2295  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2018.gada 5.novembra Euro grupas un 2018.gada 6.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2303  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu un 2019.gada vispārējā budžeta grozījumu vēstuli Nr.1"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss A.Esenberga   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2304  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Priekšlikums Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklētā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības; Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus; Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss A.Esenberga   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2308  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 12.novembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā M.Klīve L.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2165  Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu iegādi" un rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām Satiksmes ministrijai jaunu elektrovilcienu iegādei"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  N.Sakss R.J.Grigulis I.Vagele K.Godiņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2184  Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2018-TA-16k,    A.Ašeradens     
8.3.  TA-2262  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2310  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē