Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 19.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada  14.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 19.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-10
TA-172 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-191  Rīkojuma projekts "Par konkursa komisiju pretendentu atlasei darbam Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai"   Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-182  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-184  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-187  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1133
TA-199 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-193  Par Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"" 4.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-163  Par Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-3
TA-196 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kalnciema ielā 10, Rīgā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-181  Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-250  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-260  Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1228
TA-127 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1208
TA-197 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6A, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1312
TA-189 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-936
TA-123 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-35
TA-259 
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1240
TA-270 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1258
TA-243 
(jautājuma izskatīšana atsaukta) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1199
TA-161 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1232
TA-162 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-249  Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 24.§) "Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1253
TA-111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-782
TA-113 
Noteikumu projekts "Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1301
TA-165 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1296
TA-248 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1171
TA-157 
Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1012
TA-192 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.545 "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  A.Apaņuks A.Janvars I.Stikāns Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-937
TA-122 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-988
TA-202 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-258  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-104  Informatīvais ziņojums "Apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtības ieviešanas efektivitātes izvērtējums un tās turpmāka piemērošana"   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-155  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-297  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2019.gada 21.-22.februārī"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-332  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Veselības aprūpes finansēšanas likumā"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
4.1.  TA-292  Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Rītiņa K.Zariņa   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-340  Plāna projekts "Latvijas vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2019.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Vasaraudze   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-142  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Viņķele (VARAM)  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-328  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis E.Pastars I.Olafsone S.Birne  Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-329  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis E.Pastars I.Olafsone S.Birne  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-330  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis E.Pastars I.Olafsone S.Birne  Izskatīts MK un atlikts 
4.7.  TA-331  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Salmiņa O.Bogdanova T.Trenko I.Lukšo E.Šidlovskis E.Pastars I.Olafsone T.Meisītis S.Birne  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-295  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  V.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-133  Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-19-03   Satversmes tiesa  I.Viņķele (VARAM)  K.Cirsis A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-231  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  K.Ozoliņš Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē