Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2019.gada 29.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2019.gada 24.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2019.gada 29.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1978  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Spīdzināšanas izskaušanas komitejas 68.sesijā Ženēvā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-561
TA-1787 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-588
TA-1923 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2005  Par Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 14.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-534
TA-1857 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-744
TA-1900 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-869
TA-1967 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-496
TA-1968 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Siguldas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-311
TA-1938 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-876
TA-2018 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-877
TA-2019 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-785
TA-2023 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-918
TA-1974 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-872
TA-1935 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2020.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-809
TA-1932 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu izdienas pensiju likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-808
TA-1826 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-645
TA-1842 
Noteikumu projekts "Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1997  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-865
TA-1948 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2037  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Šķiltere G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2038  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-966
TA-2046 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-989
TA-1686 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Autoostu noteikumi"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Novikova I.Ošenieks K.Godiņš I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-556
TA-1919 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.888 "Noteikumi par aizsargājamām alejām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola D.Vilkaste S.Bērziņa H.Vents   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-309
TA-1940 
Konceptuāls ziņojums "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"   Veselības ministrija  I.Viņķele  K.Kļaviņa D.Roga  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2016  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības dalībvalstu produktivitātes padomju tīklā"  Ekonomikas ministrija  S.Ģirģens (EM)  O.Barānovs G.Bērziņš D.Zīle  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1604  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2019.gada augustam (pusgada ziņojums)"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris S.Ševčenko   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2013  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  T.Vectirāns A.Novikova I.Ošenieks I.Olafsone   Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-880
TA-2010 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2019.gada sēdē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  S.Cakuls A.Djakova  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2042  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu prognozēto neapguvi un iespējamo līdzekļu pārdali 2019.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme T.Trubača J.Šints A.Muižniece E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1662  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par institūciju maksas pakalpojumiem)  Tiesībsargs  J.Reirs  J.Plūme K.Ketners  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1058  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par valsts veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par diplomātu laulātajiem)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2041  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka G.Pužule J.Kuhaļska   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2058  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pasaules Radiosakaru konferenci  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  Z.Kanberga R.Ritmanis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2019-TA-8s,  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē