Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  14.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 21.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (I)
1.1.    Ministru prezidenta A.K.Kariņa uzruna         
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-15  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.marta rīkojumā Nr.117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-992
TA-5 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2544  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-629
TA-2570 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3.pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1210
TA-1504 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-359
TA-2550 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1092
TA-2510 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra noteikumos Nr.28 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek iznomāta vieta pakalpojuma sniegšanai valsts nekustamajā īpašumā muitas kontroles punkta teritorijā, un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1186
TA-7 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1138
TA-2563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1094
TA-2566 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1061
TA-2511 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1074
TA-2552 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1225
TA-2560 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1096
TA-2553 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68D, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1095
TA-2555 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lēnu attīrīšanas iekārtas" Lēnās, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-697
TA-2538 
Noteikumu projekts "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1026
TA-2440 
Noteikumu projekts "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1271
TA-2512 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1270
TA-2516 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1194
TA-22 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim"  Kultūras ministrija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-958
TA-2540 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-656
TA-2483 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2020.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-2488  Par Ministru kabineta 2019.gada 14.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 15.§) "Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"" 4.punktā noteiktā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1089
TA-8 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vienības gatvē 45, Rīgā, sastāvā esošās būves un būvei pieguļošās zemes vienības daļas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai − nodibinājumam "Bērnu slimnīcas fonds" − bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Veselības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-962
TA-2568 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1067
TA-2556 
Noteikumu projekts "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1145
TA-2558 
Noteikumu projekts "Prasības un robežkontroles kārtība tādai no trešajām valstīm ievedamai pārtikai un saskarei ar pārtiku paredzētajiem materiāliem un izstrādājumiem, kam nepiemēro oficiālo robežkontroli"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1126
TA-2554 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1162
TA-2557 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.770 "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-62  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-31  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-63  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-54  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-736
TA-2427 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Latvijas rīcības plāns augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  K.Lifānova A.Lestlande  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (II)
5.1.  TA-1782  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu sporta pasākumu organizēšanai 2020.gadā)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  I.Šuplinska  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2178  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par darba ņēmēju tiesību aizsardzības mehānismiem un to efektivitāti)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2435  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-807
TA-58 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs N.Bergs K.Kravis A.Birzule- Ģermane D.Jansone I.Vanaga S.Šmīdlere B.Kņigins L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-72  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-78  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2020.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-85  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2020.gada 27.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-44  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-736/19 Plaukti  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-50  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-735/19 Euromin Holdings (Cyprus)  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Kalniņa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-51  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-70  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2020.gada 28.janvāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Rupjā A.Kurme M.Klīve L.Cīrule R.Virsis-Šneiders I.Ķīse  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-71  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2020.gada 20.janvāra Euro grupas un 2020.gada 21.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Sakss   
7.6.  TA-75  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 27.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2296  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2577  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2429  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  LR Saeimas Nacionālās drošības komisija  N.Puntulis    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  2020-TA-2k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "G.Gapoņenko pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izksatīts MK sēdē

8.5.  TA-23  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  2020-TA-1k,  (iekļauts papildus)    R.Nemiro     

Izskatīts MK sēdē

8.7.  TA-33  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē