Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2020.gada  23.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2020.gada 28.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1153
TA-2575 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-614
TA-2572 
Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-257
TA-2588 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016–15 "Būvakustika"""  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro    Izskatīts MK un atlikts 
1.4.  VSS-1012
TA-2584 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām–pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1079
TA-65 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Jansu novērošanas torņa"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1160
TA-34 
Noteikumu projekts "Ogres tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1143
TA-59 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1144
TA-60 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.533 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1004
TA-52 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1005
TA-53 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-895
TA-2582 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1200
TA-24 
Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-963
TA-4 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1087
TA-2559 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  N.Puntulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-66  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 75.sesijā Ženēvā"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-100  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-99  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par darba grupu 1991.gada barikāžu 30 gadu atceres pasākumu organizēšanai"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-66
TA-2371 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.K.Kariņš  A.Aļošina A.Donskis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-698
TA-1973 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  E.Valantis O.Feldmane A.Lazarevs J.Abāšins I.Dzirnupe R.Eizenšmits A.Upena  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-793
TA-2543 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu par 2018.gadu"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  I.Apsīte I.Pilmanis G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-831
TA-61 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Šmīdlere K.Kravis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1461  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2018.pārskata gadu"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits  M.Kleinbergs A.Lubāns G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-980
TA-91 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-979
TA-92 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1309  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2018.gadu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  R.Nešpors G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-129  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1136
TA-2569 
Plāna projekts "Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam"  Ekonomikas ministrija  R.Nemiro  Dz.Kauliņš A.Apaņuks A.Bērziņš A.Akermanis A.Mitušovs I.Bērziņa G.Ābele I.Olafsone J.Lukss J.Hermanis H.Rimša S.Ozola L.Kurevska  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-779
TA-2567 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par centralizētā elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Upeniece I.Ozola A.Lapiņš I.Bērziņa O.Valkers D.Dzilna  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-882
TA-2437 
Informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola S.Bērziņa I.Ošenieks   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-820
TA-1762 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  TA-101  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Starptautiskajai reliģijas brīvības aliansei"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  I.Rūse D.Rutka  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-1040
TA-26 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  I.Oša R.Bremšmits I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-121  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2020.gada 4.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs K.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-1017
TA-102 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbības stratēģiju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola G.Trupovnieks  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2581  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.603 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109.pantam)  Tiesībsargs  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-96  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-762/19 CV-Online Latvia   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  V.Soņeca  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2546  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Pūce  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2583  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420163416  Augstākā tiesa  J.Pūce    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-10  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē