Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 18.februāra sēdes darba kārtība (sēde notiks attālināti) (sēdes sākums plkst.12.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  11.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 18.februārī
plkst. 12:00 (attālināti)

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-113  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-972
TA-112 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.30 "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-273  Par Ministru kabineta 2019.gada 15.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 71.§) "Informatīvais ziņojums par iespējamiem risinājumiem Nacionālās drošības interešu aizsardzības nodrošināšanai" 3.2.punktā minētā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-422
TA-1 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-421
TA-2 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-423
TA-3 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-420
TA-4 
Likumprojekts "Izslēdzošā ieskaita piemērošanas kvalificētajiem finanšu darījumiem likums"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-424
TA-5 
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1038
TA-102 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1077
TA-101 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-974
TA-2497 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-956
TA-116 
Rīkojuma projekts "Par telpu nekustamajā īpašumā Lāčplēša ielā 106, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-716
TA-266 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 3, Bauskā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1081
TA-126 
Likumprojekts "Grozījums Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-741
TA-209 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-740
TA-210 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-7
TA-178 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vilkupurva ielā 26, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-847
TA-128 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1098
TA-144 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-707
TA-2391 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-821
TA-159 
Noteikumu projekts "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-563
TA-59 
(atbalstīts VSS) (2019.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-910
TA-143 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-822
TA-139 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1069
TA-148 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-930
TA-149 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1093
TA-180 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Struiju mežs" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-279  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" rezerves kapitāla palielināšanu"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-302  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.828 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Veselības ministrija  D.Pavļuts (T.Linkaits)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-288  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-323  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-284  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""   Labklājības ministrija  R.Petraviča    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-151  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidošanu un darbības uzsākšanas nodrošināšanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš  S.Sniķere O.Augustovska K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-289  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Āri Kasparānu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  Ā.Kasparāns  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-714
TA-147 
Informatīvais ziņojums "Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei"  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-216  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas progresu un priekšlikumiem atbalsta turpināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  S.Šmīdlere I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-241  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta saprašanās memorandu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  D.Stepanovs  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-98
TA-1240 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par vides trokšņa regulējumu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.T.Plešs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-501
TA-1656 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"  Labklājības ministrija  R.Petraviča  L.Āboliņa J.Ābele V.Reitere A.Zīvere Z.Mustermane V.Gorbunova  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-344  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 23.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve R.Virsis-Šneiders  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-388  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2021.gada 19.februāra neformālajā Eiropas Savienības izglītības ministru tiešsaistes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  A.Vahere-Abražune  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-406  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Zivsaimniecības ministru 2021.gada 22.februāra neformālajā videokonferencē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-372  (iekļauts papildus) Par drošu skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa L.Stauvere J.Reinsone K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-373  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  E.Severs U.Berķis R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-340  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-338  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-342  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-374  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  N.Puntulis  K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-346  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksu mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska  M.Kosareva L.Buceniece I.Vanaga K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme M.Jansone R.Gintaute-Marihina I.Dundure  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-402  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-401  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-371  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-370  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-404  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-296  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Šuplinska (D.Pavļuts)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1.  TA-345  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2021.gada 15.februāra Euro grupas un 2021.gada 16.februāra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs (FM)  L.Kļaviņa N.Sakss K.Ploka J.Plūme S.Jantone I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-375  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 22.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-394  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2021.gada 25.–26.februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Klīve A.Butāne A.Čākure  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-403  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021.gada 25.februāra sanāksmei  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  Z.Liepiņa M.Rone  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-208  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā tehniskās vienošanās par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu sabiedroto spēkiem saistībā ar Sevišķi ātras reaģēšanas spēku aktivitātēm noteikumu papildināšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-207  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Močuļskis pret Latviju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2021-TA-1k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dupate pret Latviju"    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.4.  TA-343  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par drošu tehnoloģisko rīku un risinājumu izmantošanu robežu pārvaldības stiprināšanai un epidemioloģisko risku mazināšanai (ViedX) ieviešanu"   Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-400  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  S.Ģirģens    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  SAN-46
 
MK 18.02.2021. sēdes protokols Nr.18  Valsts kanceleja