Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

APSTIPRINU
Ministru prezidents

A.K.Kariņš
Rīgā, 2021.gada  1.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2021.gada 6.jūlijā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
1.1.  TA-1535  Ierobežotas pieejamības informācija  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1554  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  2021-TA-7s,  Slepeni    A.Pabriks     

Izskatīts MK sēdē

1.4.  2021-TA-13k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Valiullina un citi pret Latviju    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

1.5.  TA-1657  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1700  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-250
TA-1571 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1590  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 20.marta rīkojumā Nr.117 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""  Ministru prezidents  A.K.Kariņš    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-389
TA-1411 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs     Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-96
TA-1360 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-408
TA-1461 
Rīkojuma projekta "Par valsts nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārdošanu"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1499  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 4.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-380
TA-1476 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.433 "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-445
TA-1469 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dārza ielā 9, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1542  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu Krāslavas Valsts ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1343  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 5.februāra rīkojumā Nr.69 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi""  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-352
TA-1527 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-476
TA-1467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.514 "Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1460  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-303
TA-1537 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunpriedāji" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas pirkšanu"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-475
TA-1538 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vītoliņi", Nītaures pagastā, Amatas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Līgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-304
TA-1576 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mālpils šoseja 10", Garkalnē, Garkalnes novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P3 Garkalne-Alauksts un valsts vietējā autoceļa V46 Ādaži-Garkalne pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-363
TA-1539 
Noteikumu projekts "Darbību ar augstas radioaktivitātes slēgtiem jonizējošā starojuma avotiem finanšu nodrošinājuma noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-968
TA-2110 
(atbalstīts VSS) (2019.) Noteikumu projekts "Degradēto teritoriju un augsnes degradācijas kritēriju un to klasifikācijas, un novērtēšanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-140
TA-1443 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Aleksandra Grīna bulvārī 13-31, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-474
TA-1522 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 28.maija noteikumos Nr.227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-400
TA-1548 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu daļējai kompensēšanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-319
TA-1545 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-403
TA-1340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.796 "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1477  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-362
TA-1436 
Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-359
TA-1478 
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jūriņceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-1579  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-1502  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-321
TA-1512 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-322
TA-1514 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-323
TA-1515 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-491
TA-1520 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" stratēģisko mērķi"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-174
TA-1463 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-1540  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta rīkojumā Nr.466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-1532  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 12.marta rīkojumā Nr.165 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-1521  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-237
TA-1567 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""   Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-370
TA-1324 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-369
TA-1322 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.85 "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-368
TA-1327 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-542
TA-1637 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemessargu nosūta iegūt militāro izglītību vai paaugstināt kvalifikāciju, sedz ar viņa kvalifikācijas paaugstināšanu vai mācībām saistītos izdevumus, un kārtība, kādā zemessargs kompensē militārajai izglītībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai izlietotos līdzekļus"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  TA-1614  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  VSS-336
TA-1615 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  TA-1606  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.38 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  VSS-546
TA-1619 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-450
TA-1623 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus marķē ar akcīzes nodokļa markām"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  VSS-379
TA-1488 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par telpu un telpām atbilstošās zemes vienības daļas Eksporta ielā 6, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Telpa bērnam""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-583
TA-1616 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  TA-1631  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.50.  VSS-419
TA-1609 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšzemes regulārajiem pasažieru komerciālajiem pārvadājumiem ar autobusu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.51.  VSS-333
TA-1611 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.52.  VSS-335
TA-1617 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.53.  TA-1519  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.54.  TA-1624  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Prāgas ielā 2, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.55.  VSS-375
TA-1629 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.56.  VSS-168
TA-1599 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.57.  TA-1595  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.58.  VSS-93
TA-1600 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.59.  VSS-151
TA-1484 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.60.  TA-1424  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.61.  VSS-91
TA-1147 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.oktobra noteikumos Nr.626 "Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.62.  VSS-554
TA-1667 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.63.  VSS-56
TA-1530 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro izņēmumus pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā un iedzīvotāju mobilizāciju civilās aizsardzības formējumos un civilās aizsardzības pasākumu veikšanai, kā arī kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienību informē par minētajām personām, kurām piemērots izņēmums"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.64.  VSS-57
TA-1531 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.65.  TA-1651  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Malnavas koledžas reorganizāciju"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece    Izskatīts MK sēdē 
2.66.  VSS-173
TA-1587 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""  Veselības ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.67.  VSS-503
TA-1572 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
2.68.  VSS-558
TA-1658 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Graviņas", Dobeles pagastā, Dobeles novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V1101 Dobele-Lestene-Tukums pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits    Izskatīts MK sēdē 
2.69.  TA-1668  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1024
TA-880 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sliežu ceļa posma Liepāja-Ventspils slēgšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  P.Markēvičs L.Priedīte-Kancēviča K.Eņģelis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1660  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Arta Grinberga atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata un Ginta Sīviņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  G.Sīviņš  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1661  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekta "Par atļauju Gintam Sīviņam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  G.Sīviņš  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-444
TA-1634 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  M. Kosareva M.Jansone D.Kalsone I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-64
TA-1448 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem"   Pārresoru koordinācijas centrs  A.K.Kariņš  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-751
TA-1573 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Elastīgā darba organizācija valsts pārvaldē"  Ministru prezidents  A.K.Kariņš  S.Jantone K.Ploka I.Jaunzeme I.Pauloviča Ē.Gromule   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-424
TA-1344 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" 2019-2020.gada darba plāna ietvaros līdzfinansētā projekta "Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām" īstenošanai nepieciešamā finansējuma izmaiņām"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  I.Andersone S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1479  Informatīvais ziņojums "Par Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027.gadam"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1543  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2021.gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1591  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Līguma par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu parakstīšanas procedūru"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs D.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1497  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās "Customs" un "Fiscalis""   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1669  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 14.-16.jūlija neformālajā sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-1673  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2021.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos   Labklājības ministrija  G.Eglītis    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-1674  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 15.-16.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Plaude  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  TA-1688  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2021.gada 20.-21.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  Ž.Mikosa  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  VSS-547
TA-1277 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-1698  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru neformālajā 2021.gada 19.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Stepanovs J.Paiders   Izskatīts MK sēdē 
4.14.  VSS-172
TA-1593 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības īstenošanu"  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  VSS-176
TA-1578 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās rīcības programmas klimata jomā un Eiropas Plastmasas pakta ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
4.16.  VSS-461
TA-1699 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par starpinstitūciju darba grupas izveidi Latvijas pieteikuma Arktikas padomes novērotājvalsts statusam gatavošanai un iesniegšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  G.Jegermanis  Izskatīts MK sēdē 
4.17.  TA-1438  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomu 2022.gadam un turpmākajiem gadiem"   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva    Izskatīts MK sēdē 
4.18.  VSS-349
TA-1516 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" infrastruktūras sakārtošanu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  A.Jurevica R.Osis I.Paeglītis K.Plūme   Izskatīts MK sēdē 
4.19.  TA-1683  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2021.–2027.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  I.Saleniece E.Vīka G.Grosa D.Sproģe D.Traidās  Izskatīts MK sēdē 
4.20.  VSS-862
TA-1553 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas pilsētas teritorijā veselības aizsardzības vajadzībām"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  A.Jurevica R.Osis I.Ķiece Ģ.Ansons   Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-48
TA-1452 
Pamatnostādņu projekts "Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Pabriks (VARAM)  G.Ozols U.Bisenieks S.Bērziņa R.Strazdiņš P.Krastiņš E.Egle-Ločmele S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (I)
6.1.  TA-1323  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  J.Vitenbergs  K.Rožkalns R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-112
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par papildu finansējumu studiju un studējošo kreditēšanas sistēmai 2021.gadā)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas augstākās izglītības. Zinātnes un inovāciju apakškomisija  A.Muižniece  D.Laipniece  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1194  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm)  Tiesībsargs  A.Muižniece  I.Seipule S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (II)
7.1.  TA-1625  Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs  Veselības ministrija  D.Pavļuts  J.Perevoščikovs L.Cipule D.Heiberga S.Ņikišins S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1626  Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19  Veselības ministrija  D.Pavļuts  E.Juhņēviča M.Dreimanis Ā.Kasparāns Z.Stade S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1507  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par piemaksas piešķiršanu pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā" un rīkojuma projekts "Par finansējumu atbalsta sniegšanai pedagogiem, kuri īsteno speciālās pamatizglītības programmas speciālās izglītības klasēs Covid-19 pandēmijas laikā"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  L.Buceniece M.Kosareva M.Jansone A.Nika A.Veidemanis I.Vanaga D.Kalsone S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  VSS-328
TA-1526 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Laipniece A.Balcers J.Paiders S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1501  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1544  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta finansētās programmas "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" pagarinājumu"   Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-1517  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-1639  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-1640  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-1678  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.11.  VSS-308
TA-1641 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  TA-1681  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  S.Šmīdlere R.Kārkliņš S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
7.13.  TA-1687  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansēšanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  G.Arāja S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK un atlikts 
7.14.  TA-1646  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  R.Gintaute-Marihina M.Kosareva S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.15.  VSS-459
TA-1656 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  S.Jantone K.Ploka J.Plūme R.Ķeņģe  Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-1632  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  D.Laipniece S.Jantone K.Ploka J.Plūme K.Zeiļuks   Izskatīts MK sēdē 
7.17.  TA-1638  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"  Kultūras ministrija  J.Vitenbergs (KM)  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-1653  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-1662  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.247 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.20.  TA-1679  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Kaupere E.Radziņš   Izskatīts MK sēdē 
7.21.  TA-1680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.22.  TA-1695  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"   Veselības ministrija  D.Pavļuts  A.Jurevica S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.23.  TA-1696  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.24.  TA-1633  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  J.Paiders D.Laipniece M.Kosareva S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.25.  TA-1655  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  J.Paiders D.Laipniece A.Veidemanis S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.26.  TA-1691  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mikrozaļumu ražošanas un zvejniecības un akvakultūras nozarē noteikumi"  Zemkopības ministrija  K.Gerhards  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.27.  TA-1671  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.28.  TA-1701  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Iekšlietu ministrija  M.Golubeva  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.29.  TA-1703  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme I.Jaunzeme D.Pelēkā  Izskatīts MK sēdē 
7.30.  TA-1682  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Muižniece  R.Gintaute-Marihina S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.31.  TA-1706  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Covid-19 stratēģiju 2021.gada rudenim"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš J.Feldmane S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.32.  TA-1647  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore D.Buse S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.33.  TA-1648  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.34.  TA-1645  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  R.Aleksejenko I.Lore S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.35.  TA-1704  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Ekonomikas ministrija  J.Vitenbergs  S.Jantone K.Ploka J.Plūme  Izskatīts MK sēdē 
7.36.  TA-1694  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa rīkojumā Nr.266 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" (prot. Nr.34 47.§) piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto komunikācijas pasākumu maiņu"  Veselības ministrija  D.Pavļuts  G.Ozoliņa E.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
7.37.  TA-1708  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""  Veselības ministrija  D.Pavļuts  K.Bērziņš J.Feldmane  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1618  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un priekšlikumu EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par izmēģinājuma režīmu attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse S.Jantone K.Ploka  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1663  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/21 Österreichische Post  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Davidoviča  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1675  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-155/21 Athena Investments u.c.  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Davidoviča  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1676  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-129/21 Proximus  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Davidoviča  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1677  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-88/21 Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija)  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Davidoviča  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-1689  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2021.gada 12.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Mende   Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-1697  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko paredz panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Žogota M.Potapovs   Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-1705  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-737/20 Ryanair DAC pret Komisiju   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (II)
9.1.  TA-1299  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-21-03  Satversmes tiesa  J.Vitenbergs  M.Zjurikova E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-742  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Papildu apsvērumu projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2021-10-03   Satversmes tiesa  D.Pavļuts  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1685  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  T.Linkaits  I.Stepanova I.Strautmane M.Gauss V.Jakovļevs   Izskatīts MK un atlikts 
9.4.  TA-1690  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Vakcīnu ziedošana vai pārdošana trešajām valstīm" un rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Vaļuliene A.Takašovs A.Mende I.Ķīse I.Kaupere V.Šķēle R.Osis A.Kalniņš A.Lācbergs  Izskatīts MK sēdē