Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2007.gada 22.maija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 17.maijā
22.maijā plkst. 12:25 precizēta
 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 22.maijā
plkst. 12:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (II)
1.1.  VSS-288
TA-1042 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko aģentūru likumā"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  B.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-596  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-651
TA-2848 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Muciņš
G.Dirgela
M.Jansone
R.Macius
 
Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1224
TA-2905 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību
piešķiršanu"
 
ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  Ina Gudele  A.Gailis  Izskatīts MK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti, kas netiek skatīti Ministru kabineta komitejā
2.1.  TA-626  Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.56 10.§) "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 38.§) "Grozījums likumā "Par aviāciju"" izpildi" noteiktā uzdevuma izpildes pagarināšanu  Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  N.Mercs
S.Zaharova
 
Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-286
TA-1022 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu Kaunatas vidusskolas sporta un atpūtas kompleksa būvniecības pabeigšanai"
 
Aizsardzības ministrija  Atis Slakteris  I.Jursiņa-Videmane  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-154
TA-1176 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.381 "Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās""  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  M.Jansons
A.Liepiņš
G.Silovs
 
Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-326
TA-965 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālā pieslēguma elektroenerģijas pārvades sistēmai nosacījumiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "CEMEX""
 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  G.Homenko
D.Merirands
U.Sarma
 
Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1556
TA-673 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama paredzētās būves publiskā apspriešana"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  I.Pilmanis
E.Vernere
 
Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-270
TA-1128 
Rīkojuma projekts "Par Darījumu novērtējuma komisiju"

 
Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Burka  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-277
TA-722 
Rīkojuma projekts "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes sastāvu"  Finanšu ministrija  Ainārs Šlesers    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-54
TA-966 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""
 
Finanšu ministrija  Ainārs Šlesers  D.Robežniece  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1056  Rīkojuma projekts "Par atļauju A.Tiesnesim savienot amatus"  Finanšu ministrija  Ainārs Šlesers  J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-260
TA-1017 
Par Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 37.§) "Par darba tirgus attīstības prognozi un atbilstošas izglītības nodrošināšanas rīcībpolitiku" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu  Izglītības un zinātnes ministrija  Dagnija Staķe  J.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1282  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1245  Par Ministru kabineta 2007.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 15 1.§) "Par situāciju saistībā ar Alsungā notikušo traģēdiju 2007.gada 23.februārī" izpildi  Labklājības ministrija  Dagnija Staķe    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-969  Par Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumu Nr.130 "Noteikumi par valodu lietošanu informācijā" atbilstību cilvēktiesībām un Latvijas Republikas Satversmei"" 2.punkta izpildi  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-253
TA-1016 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-254
TA-907 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Raimonds Vējonis  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-541
TA-1181 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.476 "Noteikumi par pesticīdu atlieku kontroli augu valsts izcelsmes produktos""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-15
TA-952 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas sagatavošanu, izsniegšanu un darbības termiņa pagarināšanu"  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  Z.Ķikāns  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-16
TA-953 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.979 "Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  Z.Ķikāns  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-17
TA-955 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  Z.Ķikāns  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  2007-SAN-1547, Saņemtais dokuments  Par Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas jautājuma risināšanu    Ainārs Šlesers  Izskatīts MK sēdē   
IV. Politikas plānošanas dokumenti
4.1.  TA-574  (atbalstīts MKK) Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plāna 2007.gadam projekts   Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Burka
L.Dūda
A.Matīss
L.Ozola
 
Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-1303  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ministru Padomes 2007.gada 24.-25.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem par pilsētu attīstību un teritoriālo kohēziju  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Aigars Štokenbergs  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1319  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras ministru padomes 2007.gada 24.-25. maija sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
 
Kultūras ministrija  Vinets Veldre  D.E.Sīle
A.Zubača
 
Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1340  Par Baltkrievijā notikušās dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā Latvijai nodarīto kaitējumu un radītajiem zaudējumiem un priekšlikumiem par kompensācijas pieprasīšanu  Vides ministrija  Raimonds Vējonis,
Ivars Godmanis 
I.Mangule
Ģ.Kadilis
A.Pencis
 
Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1233  Par tiesu ēkas Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, celtniecības gaitu  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  J.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1302  Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1320  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvprojekta būvekspertīzi"

 
Kultūras ministrija  Vinets Veldre  I.Strazdiņa
S.Zvidriņa
 
Izskatīts MK sēdē 
5.7.  VSS-1674
TA-496 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī dalības finansēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  Ivars Godmanis  K.Druvaskalns  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1333  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"  Ministru prezidents  Aigars Kalvītis  A.Dobrājs
L.Osīte
 
Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1334  Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūciju "Vienlīdzīgu iespēju radīšana visiem jauniešiem - pilnīga sociālā līdzdalība" Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras lietu ministru padomes 2007.gada 25.maija sanāksmei   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1335  Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumiem par Eiropas sadarbības nākotnes perspektīvām jaunatnes politikas jomā Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras lietu ministru padomes 2007.gada 25.maija sanāksmei   Bērnu un ģimenes lietu ministrija  Ainars Baštiks    Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1330  Rīkojuma projekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Kultūras ministrija  Vinets Veldre    Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1336  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.februāra rīkojumā Nr.78 "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas līdzfinansētajiem vienotā programmdokumenta pasākumiem 2004.-2006.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis  A.Reinholds  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1349  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes un kultūras padomes 2007.gada 24.-25.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  Dagnija Staķe  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1342  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2007.gada 31.maijā sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Veselības ministrija  Vinets Veldre  K.Briede-Godiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-1341  Rīkojuma projekts "Par Veselības veicināšanas valsts aģentūras reorganizāciju"  Veselības ministrija  Vinets Veldre  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-1346  Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu tautas nobalsošanai"  Finanšu ministrija  Ainārs Šlesers  A.Cimdars
J.Šints
 
Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-1337  Rīkojuma projekts "Par A.Granta iecelšanu valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdes priekšsēdētāja amatā"  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  A.Grants  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1356  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Ekonomikas ministrija  Jurijs Strods  K.Lore
D.Zepa
 
Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1332  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai  Zemkopības ministrija  Raimonds Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1328  Rīkojuma projekts "Par V.Puķīti" (papildus iekļautais jautājums)  Tieslietu ministrija  Gaidis Bērziņš  M.Bičevskis
V.Puķītis
 
Izskatīts MK sēdē