Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 26.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 30.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-344
TA-1441 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.827 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-385
TA-1840 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  VSS-43
TA-1243 
(skatīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  2011-TA-1844, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizēšanai"   Finanšu ministrija  A.Vilks     
1.5.  VSS-472
TA-1852 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Lapskalna ielā 2, Jelgavā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-781
TA-2020 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija  A.Vilks (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-782
TA-2023 
Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"  Iekšlietu ministrija  A.Vilks (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1134
TA-1140 
Noteikumu projekts "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-656
TA-1790 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.146 "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-655
TA-1792 
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2032  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2069  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2053  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2030  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 23, Rīgā, daļas izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1823  Rīkojuma projekts "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1886  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""   Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  2011-TA-2040, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.223 "Par Kultūras centru darbības attīstības programmu 2009. – 2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Kultūras ministrija  S.Ēlerte     
1.18.  VSS-653
TA-2012 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija.noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-116
TA-1889 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Piksāri–Omuļi" Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-119
TA-1890 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V11" un "V17" Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2059  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  2011-TA-1937, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" darbības izbeigšanu"   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš     
1.23.  TA-2056  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas – Lietuvas starpvalstu pārrobežas sadarbības komisijā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2057  Rīkojuma projekts "Par darba grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības veicināšanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-560
TA-1820 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķeguma prospektā 5, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2055  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.751 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.4.aktivitāti "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-156
TA-1842 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-144
TA-1880 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-445
TA-2122 
(atbalstīts MKK) (2010.) Noteikumu projekts "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-991
TA-1058 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-990
TA-752 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-647
TA-1905 
Rīkojuma projekts "Par būvju saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  2011-TA-1891, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-151
TA-1570 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-156
TA-1559 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-148
TA-1560 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-154
TA-1562 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-150
TA-1563 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-149
TA-1564 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-152
TA-1567 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-153
TA-1569 
(atbalstīts MKK) (2010.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  SAN-1447
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Vēstules projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par situāciju siltumapgādē)  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-2029  Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā"   Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  V.Keris  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-456
TA-1813 
(skatīts MKK) Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrību peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  I.Šņucins  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2028  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Latvijas Transatlantiskās organizācijas darbības nodrošināšanai un "Rīgas Konferences" organizēšanai"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Šrāders  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2041  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitāti "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  E.Pavlovska  Izskatīts MK sēdē 
IV. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  TA-1952  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  I.Štāle  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-597
TA-2063 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-803
TA-2067 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Krastiņa G.Pužule E.Hartmane  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-554
TA-2007 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  A.Vilks (IEM)  I.Pujate  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2078  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-767
TA-2080 
Noteikumu projekts "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-889
TA-2084 
Rīkojuma projekts "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  2011-TA-2066, Likumprojekts  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā"  Labklājības ministrija  I.Jurševska  I.Alliks   
4.9.  TA-1816  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā"   Ekonomikas ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  TA-2083  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča A.Lubāns J.Ābols-Āboltiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-812
TA-2096 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  VSS-811
TA-2097 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-2088  Rīkojuma projekts "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-2090  Rīkojuma projekts "Par K.Lipmana iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.15.  TA-2085  Rīkojuma projekts "Par A.Liepiņa iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
4.16.  TA-2086  Rīkojuma projekts "Par A.Norkus iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.17.  TA-2089  Rīkojuma projekts "Par A.Ozola iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.18.  TA-2087  Rīkojuma projekts "Par U.Seska iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
4.19.  TA-1635  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Cilvēkresursi un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2062  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomi 2011.gada 5. - 6. septembrī  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2024  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0882" projekts   Iekšlietu ministrija  A.Vilks (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2038  Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0880" projekts  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2077  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2011.gada 15.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2011/0881" projekts   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  L.Leja  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2107  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības ārlietu ministru 2011.gada 2.-3.septembra neformālajai (Gimnihas) sanāksmei   Ārlietu ministrija  J.Dūklavs  R.Dobele  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1932  Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A42781808   Satiksmes ministrija  U.Augulis  Dž.Innusa V.Ļeonova   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1855  Vēstules projekts Satversmes tiesai   Tieslietu ministrija  A.Vilks   I.Pujate  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2064  Informatīvais ziņojums "Par pagaidu bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu elektroenerģijas ražošanai 2013.-2020.gada periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  SAN-1413
 
Par sanatoriju "Dzintarkrasts"  Ārlietu ministrija  J.Dūklavs  I.Mangule  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2011-267-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Veļičko pret Latviju"    J.Dūklavs  I.Reine   
8.3.  2011-268-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Birznieks pret Latviju"    J.Dūklavs  I.Reine   
8.4.  2011-274-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Leja pret Latviju"    J.Dūklavs  I.Reine