Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2011.gada 29.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2011.gada 4.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-947
TA-2359 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1367  Noteikumu projekts "Par Līgumu par Starptautiskās pretkorupcijas akadēmijas kā starptautiskas organizācijas izveidi"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-292
TA-2374 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās mediciniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1954  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-533
TA-2110 
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-559
TA-2190 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējo valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"   Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-861
TA-2146 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-515
TA-1928 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem"   Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-702
TA-2048 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  2011-TA-2122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki""  Finanšu ministrija  A.Kampars     
2.10.  VSS-575
TA-2166 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  2011-TA-2197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums 2010.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Iekšlietu ministrija  A.Štokenbergs (IEM)     
2.12.  VSS-928
TA-2369 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-806
TA-2385 
Noteikumu projekts "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Labklājības ministrija  I.Jurševska    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-419
TA-2163 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.239 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.4.aktivitāti "Mazo ostu infrastruktūras uzlabošana"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-177
TA-2026 
Noteikumu projekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-885
TA-2252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-788
TA-2111 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.–2012.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-789
TA-2116 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.187 "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.–2012.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-831
TA-2123 
Noteikumu projekts "Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-833
TA-2158 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-222
TA-2165 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē un pagarina derīguma termiņu sertifikātam veterināro zāļu izplatīšanai un reģistrē sertificēto personu"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-772
TA-2368 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2334  Rīkojuma projekts "Par Zemessardzes komandieri"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  L.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2371  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2108  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas pārvietošanai uz citām telpām"   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  S.Sausiņa O.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1506  Informatīvais ziņojums "Par iespējām un nepieciešamo rīcību, lai amatniecību noteiktu kā atsevišķu tautsaimniecības nozari Latvijā"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  V.Kazāks D.Karaša K.Soms J.Minkevica A.Liede  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2338  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2010.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"   Finanšu ministrija  A.Kampars  G.Medne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1384  (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par zemes ciparu apraides ieviešanā gūto pieredzi un priekšlikumiem situācijas tūlītējai uzlabošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2363  Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm - finansējuma sadalījumu"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Broks  A.Kenkle I.Štāle O.Kokāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1001
TA-2407 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""  Kultūras ministrija  S.Ēlerte    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2416  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.560 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.2.apakšaktivitāti "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem"""  Labklājības ministrija  I.Jurševska  E.Milča  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2449  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-940
TA-2409 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Kucina   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2421  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  V.Bisters  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-951  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2406  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānā 2007. – 2013.gadam"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-774
TA-2419 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-773
TA-2420 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-771
TA-2358 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.13.  VSS-980
TA-2418 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.14.  TA-2428  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis  L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
6.15.  TA-2373  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.septembra rīkojumā Nr.436 "Par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju""  Finanšu ministrija  A.Kampars    Izskatīts MK sēdē 
6.16.  TA-2466  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
6.17.  TA-2467  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  J.Bārzdiņš  J.Blaževičs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  VSS-989
TA-2439 
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas regulārais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas Nr.2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK, ieviešanu, saskaņā ar Direktīvas 6.panta 3.punktu un 10.panta 2.punktu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  B.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2436  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.3 saskaņā ar 1994.gada 16.maija Padomes Regulas (EK) Nr.1164/1994 par Kohēzijas izveidi II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju Kohēzijas fonda projektos  Finanšu ministrija  A.Kampars  A.Antonovs D.Rancāne V.Gēme S.Cakuls   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2455  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2011.gada 6.oktobra sanāksmei   Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2456  Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās   Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2461  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes 2011.gada 10.-11.oktobra sanāksmēm   Ārlietu ministrija  Ģ.V.Kristovskis  A.Bērtulis K.Našeniece E.Trumkalns  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2462  Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2011.gada 10.oktobra sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2463  Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vējonis  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-2470  Latvijas nacionālā pozīcija Nr.4 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  I.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2267  Atbildes raksta projekts Satvermes tiesai lietā Nr.2011-11-01  Satversmes tiesa  A.Kampars  M.Brencis R.Bika   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2403  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Dobeles dzirnavnieks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Kampars  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2431  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju"  Tieslietu ministrija  A.Štokenbergs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-2348  Rīkojuma projekts "Par tehniskās novērošanas punkta būvniecību Ragaciemā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  S.Perija  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-2453  Par SIA "Prudentia Advisers" pakalpojumu piedāvājumu   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē