Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 20.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 24.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-56  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Latvijas–Krievijas starpvaldību komisiju"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
1.2.  VSS-1366
TA-25 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1280
TA-3267 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojumā Nr.628 "Par zemes vienības nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un nekustamā īpašuma nodošanu Naukšēnu novada pašvaldības īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1125
TA-2801 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rūpniecības ielā 4B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1327
TA-115 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un glabā ložu un čaulu kontrolkolekciju"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-905
TA-3232 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-992
TA-3061 
Noteikumu projekts "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-138  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojumā Nr.873 "Par valsts pārvaldes iestādes "Latvijas Nacionālā opera" pārveidi""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1205
TA-3166 
Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-310
TA-3098 
Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība"  Veselības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1301
TA-15 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1300
TA-88 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1248
TA-3155 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-790
TA-2405 
Noteikumu projekts "Informācijas sabiedrības padomes nolikums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1307  Rīkojuma projekts "Par Informācijas sabiedrības padomi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-47  Rīkojuma projekts "Par Radiācijas drošības padomi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-3274  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1323
TA-3299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-22  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-111  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  SAN-99
 
Protokollēmuma projekts "Par pārstāvja deleģēšanu darbam Stratēģiskās attīstības komisijā"  Latvijas Valsts prezidenta kanceleja  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3290  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas Šveices sadarbības programmas vadības un kontroles sistēmā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  E.Bistere E.Kārkla  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3317  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par K.Lipmana atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3316  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par V.Terentjeva iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3318  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-128  Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-29  Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  G.Federe  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-3029  Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2010.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2293  Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Bērniem piemērota Latvija" īstenošanu 2010.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  L.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-2667
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Valsts prezidentam (par vides aizsardzības un reģionālās attīstības aktuālajiem jautājumiem)  Latvijas Valsts prezidenta kanceleja  E.Sprūdžs    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  SAN-116
 
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Eiropas Savienības fondu apguvi)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  I.Viņķele  D.Grūberte D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-378  Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā" un rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  I.Viņķele  J.Komisars L.Osīte E.Saulīte L.Ūbele   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1135
TA-2898 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dunavas ielā 13, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2989  Papildinājums Valsts kontrolei nosūtītajam informatīvajam ziņojumam "Par Valsts kontroles likumības revīzijas "Ventspils brīvostas pārvaldes darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām" rezultātiem"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2530  Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2532  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča E.Beļskis J.Lelis J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-157  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Finanšu ministrija  I.Viņķele  R.Bika A.Cimdars   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-783
TA-32 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-159  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-160  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.945 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Sudārs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-175  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.-27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-179  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2012.gada 26.–27.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-145  Informatīvais ziņojums "Par divpusējo dialogu starp Latviju un Eiropas Komisiju"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  O.Barānovs Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-150  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Mendziņa   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-164  Latvijas nacionālā pozīcija "Horizonts 2020 – Ietvara programmu pētniecībai un inovācijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  I.Arhipova B.Beinaroviča   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-165  Par Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajā lietā C-563/11 Forvards V" projekts   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-167  Par Latvijas Republikas nostājas "Eiropas Savienības Tiesas lietā C-558/11 Kurcums Metal" projekts   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-173  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Vienotajiem tirdzniecības noteikumiem"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  K.Pommere J.Guļčenko   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-176  Informatīvais ziņojums par 2012.gada 30.janvāra neformālās Eiropadomes darba kārtības jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis M.Krams K.Našeniece A.Balode  Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-177  Informatīvais ziņojums par 2012.gada 27.janvāra Vispārējo lietu padomē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Bērtulis M.Krams K.Našeniece A.Balode  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  SAN-2623
 
Atbildes projekts Valsts kontrolei (par revīzijas rezultātiem AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un VAS "Latvijas Valsts ceļi")  Valsts kontrole  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2879  Informatīvais ziņojums "Par 3.3.2.1. aktivitātes "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstības Kohēzijas fonda projekta "Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana" īstenošanu"   Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Aleksandroviča N.Freivalds  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2012-11-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Raudevs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  I.Reine   
9.2.  2012-20-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Jasinskis pret Latviju" izpildi    E.Rinkēvičs  I.Reine   
9.3.  2012-33-s,  Rīkojuma projekts "Grozījums Nacionālās drošības plānā"    D.Pavļuts  J.Pūce   
9.4.  TA-166  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Kurme I.Mangule  Izskatīts MK sēdē