Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 24.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 28.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-82
TA-380 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1351
TA-310 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1182
TA-190 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-382  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  D.Merirands I.Ruško   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-933
TA-2729 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1283
TA-263 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-315  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2012.gada 20.-22.aprīlī"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1331
TA-141 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1350
TA-187 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-81
TA-383 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1042
TA-3320 
Noteikumu projekts "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1355
TA-403 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā, skatīs vienlaikus ar 4.3.jaut. (TA-284)) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  I.Juhņēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-521
TA-55 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"  Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1358
TA-139 
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-125  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-127  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojumā Nr.65 "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1289
TA-12 
Instrukcijas projekts "Civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupas lēmumu pieņemšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1114
TA-65 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1381
TA-301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1035
TA-253 
Noteikumu projekts "Grozījums 2001.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-3172  Par Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3173  Par Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1043 "Katastrofu medicīnas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1236
TA-95 
Noteikumu projekts "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamajam materiālam"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-31
TA-340 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par B.Pētersones atbrīvošanu no Valsts administrācijas skolas direktora amata"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  B.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1361
TA-248 
Informatīvais ziņojums "Par valsts mantas atsavināšanu pret atlīdzību akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" īpašumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Balčūns  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-105  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atalgojuma daļveida attiecināšanu un darba laika uzskaites sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Norvēģijas finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta vadības nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Antonovs I.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-284  (skatīs vienlaikus ar 2.11.jaut. (TA-403)) Informatīvais ziņojums "Par obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaiti"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  M.Gruškevics L.Sīka A.Stankevičs   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-546
TA-213 
Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  U.Bisenieks A.Laurinovičs E.Volkovičs   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-245  Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (par grozījumiem Krimināllikumā)  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  G.Bērziņš  I.Lāce I.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Papildus iekļautie jautājumi
6.1.  VSS-1273
TA-446 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" iesnieguma projektu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš U.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par konkursa atlases komisijas izveidošanu, lai izvirzītu Latvijas ekspertu uz Eiropas Komisiju pret rasismu un neiecietību (ECRI), un atklāta konkursa izsludināšanu"   Ārlietu ministrija  A.Pabriks  B.Braže  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1450
TA-435 
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas institūts" likvidāciju un tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas institūts" izveidošanu"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  VSS-1451
TA-436 
Noteikumu projekts "Latvijas institūta nolikums"  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  VSS-1449
TA-437 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""   Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-438  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-440  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Draudiņš I.Koteļņikova  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-452  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu un līdzekļu pārdali stacionārās veselības aprūpes nodrošināšanai, palielinot viena pacienta ārstēšanas tarifu terapeitiskajiem pakalpojumiem" un informatīvais ziņojums "Par līgumu noslēgšanas gaitu starp Nacionālo veselības dienestu un ārstniecības iestādēm"  Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane-Umbraško A.Čemme V.Larionova   Izskatīts MK sēdē 
6.9.  VSS-98
TA-450 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.10.  VSS-165
TA-458 
Likumprojekts "Par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā"   Ārlietu ministrija  A.Pabriks  A.Bērtulis K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.11.  VSS-38
TA-376 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par sociālā apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.12.  VSS-39
TA-377 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""   Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-395  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2012.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2012.gada 1.februārim"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  I. Kalniņš T.Trenko S.Pupaine   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-466  Latvijas nacionālā pozīcija par 2012.gada 1.- 2.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  A.Pabriks  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-324  Informatīvais ziņojums "Par tīmekļa vietņu drošības paaugstināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs   A.Laurinovičs J.Vašs   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-460  .  Ārlietu ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē