Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 23.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 27.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-1991  Par Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par sporta centru un līdzīgu projektu turpmāko finansēšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  M.Gruškevics I.Štāle  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-218
TA-614 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-215
TA-615 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-227
TA-616 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-219
TA-617 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-236
TA-618 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-217
TA-619 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-220
TA-620 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-232
TA-587 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.954 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-553  Rīkojuma projekts "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1438
TA-451 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumos Nr.408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1439
TA-453 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-557  Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-498
TA-6 
Noteikumu projekts "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-112
TA-468 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-487  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-153  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par darba grupas izveidi saistībā ar valstij tieši un netieši piederošajām kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-5
TA-341 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-566  Informatīvais ziņojums "Finanšu ministra priekšlikumi Fiskālās disciplīnas likumprojekta otrajam lasījumam"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  I.Denafa L.Ozoliņa N.Sakss I.Štrausa   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3088  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanos, tādejādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-515  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir nacionālo tiesu darbības nepilnības"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Reine Ē.Kalnmeiers P.Gruziņš  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-471  Informatīvais ziņojums "Par līdzšinējo praksi tiesnešu izglītošanas un tiesnešu kvalifikācijas izvērtēšanas jautājumos"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  Ē.Kalnmeiers P.Gruziņš  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-415  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību pilnveidot brīvības atņemšanas iestāžu administratīvo komisiju lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtības normatīvo regulējumu"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-379  Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2011.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Beināre I.Lore  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  TA-378  Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projekts 2012.gadam  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Beināre I.Lore A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2250  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Papildinājums Tiesībsargam sniegtajai atbildei (par plānotajiem vai veiktajiem pasākumiem legionelozes izplatības ierobežošanai)  Tiesībsargs  I.Circene  A.Dravnieks J.Feldmane S.Muceniece A.Brila  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-423  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par ANO Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu Papildprotokolu)  Tiesībsargs  G.Bērziņš  L.Medina I.Piļāne  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-610  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-597  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Garbars R.Rugēvica  Izskatīts MK sēdē 
VII. Papildus iekļautie jautājumi
7.1.  VSS-185
TA-644 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par atgriešanās apliecību"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-186
TA-646 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-187
TA-648 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"  Ārlietu ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-656  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.5.  VSS-55
TA-637 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  VSS-57
TA-636 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  VSS-56
TA-638 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.8.  VSS-233
TA-649 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
7.9.  VSS-239
TA-651 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
7.10.  VSS-214
TA-652 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  TA-663  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
7.12.  VSS-253
TA-675 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
7.13.  VSS-254
TA-654 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  G.Bērziņš  J.Muižniece A.Čemme P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-682  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par konkursa atlases komisijas, kas izveidota, lai izvirzītu Latvijas ekspertus ievēlēšanai Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē, darba rezultātiem"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende  R.Klimkāne  Izskatīts MK sēdē 
7.15.  VSS-158
TA-642 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.286 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.16.  VSS-1177
TA-678 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.17.  VSS-116
TA-659 
Jautājums svītrots  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
7.18.  VSS-242
TA-680 
Informatīvais ziņojums "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu ietvaros 2007.–2013.gada plānošanas periodā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-674  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Henilane I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
7.20.  SAN-2667
 
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Valsts prezidentam par vides aizsardzības un reģionālās attīstības aktuālajiem jautājumiem un problēmām  Latvijas Valsts prezidenta kanceleja  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
7.21.  TA-672  Informatīvais ziņojums "Par informācijas tehnoloģiju pārvaldības, infrastruktūras un informācijas sistēmu attīstības optimizāciju valsts pārvaldē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Laurinovičs I.Tauriņa D.Bankoviča G.Ozols A.Leimanis S.Bāliņa   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
8.1.  TA-696  Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) 2012.gada 30.-31.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Eberhards I.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-653  Latvijas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Islandi 15.sadaļā Enerģētika, 28.sadaļā Patērētāju un veselības aizsardzība un 31.sadaļā Ārējā, drošības un aizsardzības politika"  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Ābelis  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-686  Latvijas Republikas nostājas "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 10.janvāra vēstuli pārkāpuma procedūras lietā Nr.2007/2189" projekts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-256  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2012-04-03   Satversmes tiesas kanceleja  L.Straujuma  M.Brencis K.Lore D.Ņesterenko  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-665  Informatīvais ziņojums "Par veiktajām izmaiņām 2012.gada atklāta konkursa nolikumā drošības rezervju pakalpojuma sniegšanai valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  I.Ruško Ž.Levina  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  TA-571  Par Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.83 76.§) "Par Konvenciju par kasešu munīciju" izpildi  Ārlietu ministrija  A.Ronis  I.Jirgensone  Izskatīts MK sēdē 
11.2.  2012-113-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Čerņikovs pret Latviju" izpildi    A.Ronis  I.Reine   
11.3.  2012-72-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2011.gadā"    G.Bērziņš  J.Kažociņš A.Freimanis I.Indāns   
11.4.  2012-112-s,    G.Bērziņš     
11.5.  TA-701  Par Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 37.§) "Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 72.§) 3.punkta izpildi" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Eberhards B.Bāne A.Zitcere J.Pone M.Krūtainis R.Paņko  Izskatīts MK sēdē