Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 21.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2012.gada 25.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-835
TA-2074 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu""  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-673
TA-2036 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-671
TA-2035 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-387
TA-1810 
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-576
TA-1814 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-461
TA-1836 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-574
TA-1848 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta rīkojumā Nr.369 "Par Valsts civilās aizsardzības plānu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1868  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-408
TA-1775 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-735
TA-2011 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.688 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-680
TA-2019 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-776
TA-2028 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.485 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-775
TA-2030 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-615
TA-2033 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1424
TA-1977 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1421
TA-1978 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2123  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.16.  TA-1800  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""   Zemkopības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2254  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.422 "Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  U.Auniņa E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2253  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra rīkojumā Nr.638 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  U.Auniņa E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-648
TA-2075 
(2011) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Brencis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-754
TA-2067 
Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Lasmane O.Janberga A.Avota  Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-2198  Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas norisi un pirmajiem rezultātiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  D.Kuļšs I.Stūre J.Vētra  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2189  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2201  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovāciju fondu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  E.Valantis A.Liepiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2203  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  G.Zadraks L.Duntava B.Vītoliņa I.Peipiņa A.Babāne U.Sniegs   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2212  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā laikposmā no 2012.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2202  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības Latvijas Pasts peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns  A.Jansone E.Strazdiņš  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2200  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta iesniegumu atlases otru kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2204  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr. 576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  VSS-175
TA-2222 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsolīšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  L.Leja I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2226  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas programmas "Saprātīga enerģija Eiropai" (IEE) ietvaros apstiprinātā projekta "Latvijas energoefektīvas būvniecības attīstības stratēģija (Build up Skills)" ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte E.Kalbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam stratēģiskās sadarbības projektu "Igauņu – latviešu un latviešu – igauņu vārdnīcas izstrāde""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  J.Valdmanis L.Ose Z.Sneibe  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-2228  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" uz 62.resora "Mērķdotācijām pašvaldībām" programmu 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  VSS-865
TA-2213 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1492 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-864
TA-2216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.15.  VSS-861
TA-2218 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.16.  VSS-833
TA-2224 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.17.  VSS-866
TA-2209 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.18.  VSS-862
TA-2219 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr. 542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.19.  VSS-859
TA-2220 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr. 1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.20.  VSS-863
TA-2221 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.21.  VSS-858
TA-2223 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.22.  VSS-867
TA-2207 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr. 1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte   Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-2251  Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm finansējuma sadalījumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  S.Batare  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  VSS-607
TA-1988 
Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis  D.Kuļšs I.Stūre A.Melnis S.Strads A.Vētra A.Barševskis A.Rauhvargers J.Bernāts A.Teikmanis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-2147  Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā iesaistīto institūciju kompetences izmaiņām"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns  A.Lubāns S.Šķesters P.Salkazanovs N.Stepanovs M.Prikulis I.Raugze A.Šults I.Aščuka A.Staģis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2148  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  J.Bordāns  A.Lubāns S.Šķesters P.Salkazanovs N.Stepanovs I.Raugze A.Šults  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2150  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2195  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2197  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  SAN-1666
 
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2013.gadam" un likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013.-2015.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne A.Andreičika N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Šņucins J.Šints Z.Adijāne A.Bērziņš Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2217  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2012.gada 26.-27.septembrī  Aizsardzības ministrija  I.Viņķele  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2136  Informatīvais ziņojums "Par krājobligāciju ieviešanas iespējām Latvijas valsts aizņēmumu vadībā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Āboliņš J.Pone Ģ.Helmanis  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2225  Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļu, kas palikuši neizmantoti projektu iesniegumu atklātajā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā", pārdali"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse J.Spiridonovs   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2012-290-s,    D.Pavļuts     
9.2.  2012-310-k,    D.Pavļuts     
9.3.  TA-2193  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par tās vizīti Latvijā laika posmā no 2011.gada 5.-15.septembrim"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Treija-Masī L.Kondratjuka  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2245  Informatīvais ziņojums "Par pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmāku darbības nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Ronis  J.Golubevs M.Riekstiņš A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē