Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 11.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 15.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2939  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2889  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1091
TA-2772 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2898  Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2848  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.918 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitāti "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-752
TA-431 
(2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-470
TA-2850 
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis"   Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1076
TA-2829 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-972
TA-2509 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 "Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-971
TA-2573 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1059
TA-2798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2857  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1023
TA-2881 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-55  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-53  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-44  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1088
TA-49 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-43  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumā Nr.499 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.–2020.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-3  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-110
TA-1960 
(skatīts MK) Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums "  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  M.Pētermane M.Inkina  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-760
TA-2783 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1174
TA-58 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina R.Osis   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1175
TA-60 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-59  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  M.Balodis T.Trubača A.Briņķe M.Seržants   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-78  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru prezidents  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par euro ieviešanas plāna izpildi"    A.Vilks     
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-1548
 
Priekšlikumi viedoklim par turpmāko rīcību saistībā ar valsts nozīmes kultūras pieminekli Ķemeru viesnīca  Jūrmalas pilsētas dome  D.Pavļuts  J.Asaris  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-27  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2966  Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par brīvprātīgā darba tiesisko regulējumu)  Saeimas Juridiskā komisija  J.Bordāns  Ē.Ajausks  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2903  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par tiešās valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējām attiecībā uz vietējām pašvaldībām)  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-100
TA-1610 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  S.Sproģe J.Baiks G.Zadraks M.Dzelme S.Ābrama A.Apsītis E.Atlācis I.Mutjanko N.Niedols R.Ceplis M.Pētermane J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-72  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Papildus iekļautie jautājumi
5.1.  TA-76  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem grozījumiem būvniecību regulējošos normatīvajos aktos, lai garantētu sabiedrības intereses kopumā un nodrošinātu atsevišķu indivīdu tiesību aizsardzību būvatļaujas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas procesā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-75  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 17.–18.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-79  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 17.–18.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-51  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 21.novembra papildu argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2006/2233"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Bārbale D.Pelše   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2902  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  E.Rinkēvičs  S.Perija   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-69  .  Satiksmes ministrija  A.Ronis  Dž.Innusa Ē.Blumbergs  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2013-408-k (2012.),    R.Kozlovskis     
8.4.  2013-1-s,    A.Vilks     
8.5.  2013-14-k,    E.Rinkēvičs