Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 18.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 22.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1240
TA-32 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojuma Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-755
TA-2970 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1008
TA-2799 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1042
TA-2888 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1178
TA-3035 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Skrundas ielā 3, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-74  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1210
TA-3037 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.747 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra ēku (būvju) Daugavpilī, A.Pumpura ielā 105B, nomas maksas, aprīkojuma iegādes, komunālo maksājumu un pārcelšanās izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1012
TA-5 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10A, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-872
TA-2379 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1062
TA-2687 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldībai"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1094
TA-3012 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1132
TA-47 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1131
TA-64 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu A10 Rīga–Ventspils un P98 Jelgava (Tušķi)–Tukums krustojuma rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1189
TA-3038 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava–Staļģene–Code 3,00.km"  Satiksmes ministrija  A.Ronis    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-512
TA-2752 
Noteikumu projekts "Farmakovigilances kārtība"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1068
TA-2965 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1412
TA-2847 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1279
TA-83 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.400 "Veterinārās prasības akvakultūras dzīvniekiem, no tiem iegūtiem produktiem un to apritei, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksei un apkarošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-736
TA-42 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-97  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības programmas "Klasiskā cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programma" īstenošanai 2013.gadā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-98  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.672 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  H.Baranovs  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1225
TA-106 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1157 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1010
TA-2644 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-2645  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Ķīlis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-825
TA-56 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-110  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2012.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.decembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"   Finanšu ministrija  L.Straujuma  A.Andreičika N.Sakss I.Jermacāne D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1844  Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar transportlīdzekļiem"  Finanšu ministrija  L.Straujuma  S.Āmare-Pilka S.Ozola D.Pelēkā M.Kuzenko  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1776  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums par pamatnostādņu "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana 2009.–2014.gadā" īstenošanu 2009.–2010.gadā  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-2953  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija" radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-611
TA-2441 
(atbalstīts MKK) (2011.) Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcijas projekts   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2900  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas sertifikātu turpmākās administrēšanas jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  L.Kļaviņa A.Zitcere R.Paņko K.Timpars  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2986  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību un ilgumu, ja ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā ir svētku dienas, kas ir arī nedēļas atpūtas dienas)  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2987  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Vienotās tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanu Iekšlietu ministrijas vai Tieslietu ministrijas padotībā)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3036  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis")  Saeimas Juridiskā komisija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
5.5.  TA-122  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumu Ministru kabineta 2012.gada 19.septembra rīkojumā Nr.441 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Znotiņa-Znota  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-123  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā"   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  S.Znotiņa-Znota  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-125  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" īstenojamā projekta 3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma "Stacionāra "Gaiļezers" Operāciju bloka rekonstrukcija" nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Veselības ministrija  I.Circene  S.Sivicka G.Sproga  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-132  (iekļauts papildus) nformatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 28.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-86  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0436"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-103  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2012.gada 27.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0437"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-126  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Komisijas Paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu komitejai un reģionu Komitejai "Jūras nozaru izaugsme un izaugsmes noturību veicinošās iespējas""  Satiksmes ministrija  A.Ronis  I.Rozenšteine  Izskatīts MK sēdē