Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Rīgā 2013.gada 12.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 16.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1047
TA-539 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.246 "Noteikumi par Tautību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-122
TA-605 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-54
TA-602 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-21
TA-600 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-20
TA-603 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-132
TA-614 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Jēkabpils ielā 11, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1065
TA-572 
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1113
TA-502 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1367
TA-1298 
(2012.) Likumprojekts "Sodu reģistra likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-751  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-839
TA-308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1244
TA-442 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-890
TA-81 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus izglītības dokumentus"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-85
TA-536 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-513  Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Siliņam savienot amatus"   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-532  (saņemts kultūras ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Kultūras ministrija  Ž.Jaunzeme-Grende    Izskatīts MK un atlikts 
1.17.  TA-598  Protokollēmuma projekts "Par informācijas par plāna "Bērniem piemērota Latvija 2010.-2012.gadam" izpildi un informācijas par pamatnostādņu "Bērniem piemērota Latvija" īstenošanu iepriekšējā gadā iekļaušanu ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-16
TA-392 
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-62
TA-620 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpuskvotas cukura ražošanu un rūpnieciskā cukura pārstrādi"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-556  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1281
TA-461 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-791  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-764  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra rīkojumā Nr.537 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-81
TA-661 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-77
TA-663 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-78
TA-664 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-75
TA-665 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zvērinātiem revidentiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-71
TA-666 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-79
TA-667 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-74
TA-668 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-73
TA-669 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-76
TA-670 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-72
TA-671 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-80
TA-672 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-765  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 34.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-104
TA-770 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1287
TA-776 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-217
TA-778 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-780  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otru un trešo kārtu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-729
TA-128 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1245
TA-188 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  L.Freivalde A.Muižnieks A.Mūrnieks L.Audariņa D.Lagzdiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-719  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone A.Balode E.Treibergs J.Lazdiņš A.Leitāne-Šķēle J.Lukss M.Dzelzkalēja   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-772  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Dž.Innusai savienot amatus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-774  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-775  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-786  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu centrālajām valsts iestādēm grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu pielāgošanas izdevumu segšanai saistībā ar euro ieviešanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa L.Ozoliņa I.Jermacāne D.Kalsone I.Koteļņikova   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-781  Jautājums svītrots  Kultūras ministrija       
2.9.  TA-769  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
2.10.  TA-695  Jautājums svītrots  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
III. Informācija
3.1.  TA-641  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokola Nr.52 3.§ "Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas paveikto ēnu ekonomikas un nelegālās nodarbinātības apkarošanā un priekšlikumi darbības efektivizēšanai"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1205
TA-457 
Informatīvais ziņojums "Par nākamās, 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanas pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Žīgure  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-743  Informatīvais ziņojums "Par ilgtspējīgas transporta enerģētikas un elektromobilitātes politikas izstrādāšanu un par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-740  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Attīstības sadarbības politikas plāna 2012.gadam īstenošanu"   Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-784  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās informācijas tehnoloģijas padomes darbību"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-790  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Latvijai tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai 2014.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  L.Jansone J.Lazdiņš M.Dzelzkalēja   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-817  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-819  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2013.gada 22.-23.aprīlī neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse M.Pētermane   Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-820  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Enerģētikas ministru padomes 2013.gada 23.-24.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-560
TA-2377 
(skatīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina I.Kalniņa E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-561
TA-2378 
(skatīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina I.Kalniņa E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-559
TA-2376 
(skatīts MKK) (2012.) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina I.Kalniņa E.Baklāne-Ansberga  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-564  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par cilvēktiesību ierobežojumiem psihoneiroloģiskajās slimnīcās)  Tiesībsargs  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-744  (jautājums tiks skatīts pēc A sadaļas) (skatīts MK) Koncepcijas projekts par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli  Veselības ministrija  I.Circene  D.Avotiņa A.Siliņš I.Spriņģis A.Ērglis P.Apinis G.Bahs K.Jučkoviča I.Stepanova I.Šņucins A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-734  Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu"  Veselības ministrija  I.Circene  S.Līviņa A.Raboviča I.Birzniece A.Krūmiņa P.Apinis A.Takašovs J.Butkevics P.Leiškalns I.Šņucins   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-787  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes 2013.gada 22.aprīļa sanāksmei  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts  E.Balode  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-792  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija par Eiropas savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Melnkalni 26.sadaļā Izglītība un kultūra  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts  I.Rūse  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-795  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālās pozīcijas 2013.gada 22.-23.aprīļa Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos   Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  E.Seliška  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-805  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-806  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 21.februāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/2229"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Eiduks   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-807  (iekļauts papildus) Latvijas nacionālā pozīcija "Par Teritoriālās sadarbības programmas ESPON pēc 2013.gada darbības principiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Urtāne  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-811  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2013.gada 17.-18.aprīļa neformālo sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-516  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par rīkojuma projekta "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā" 1.9.apakšpunktu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča M.Riekstiņš A.Eberhards E.Šadris A.Strakšas  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-821  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem AS "Liepājas Metalurgs" finanšu situācijas īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Krastiņš R.Martinsons I.Pinkulis I.Pommers J.Pone D.Berkolde A.Pauliņš A.Liepiņš P.Rebenoks S.Zaharjins I.Ivanova I.Segals E.Dzelme  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-523  (saņemts aizsardzības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļatlantijas līguma 5.panta aktivizēšanu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  2013-110-k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Mihailovs pret Latviju"    D.Pavļuts  K.Līce