Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks
Rīgā 2013.gada 1.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 6.augustā
plkst. 12:00

* sadaļā "Statuss" projektu izskatīšanas gaita tehnisku iemeslu dēļ nav pieejama. Iesakām sekot līdzi sēdes gaitai tiešraidē.
 
MK sēdes tiešraides saite.

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-903
TA-1800 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
1.2.  VSS-895
TA-1808 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumos Nr.508 "Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-1002
TA-1753 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis     
2.2.  VSS-626
TA-1879 
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Aizsardzības ministrija  A.Matīss     
2.3.  VSS-740
TA-1791 
Rīkojuma projekts "Par iemaksu starptautiskajā organizācijā "Ženēvas Drošības politikas centrs""  Aizsardzības ministrija  A.Matīss     
2.4.  VSS-837
TA-1650 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.5.  VSS-863
TA-1647 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.6.  VSS-771
TA-1598 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""  Labklājības ministrija  A.Vilks     
2.7.  VSS-1061
TA-1713 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.8.  VSS-865
TA-1648 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.9.  VSS-755
TA-1548 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Stepanova   
2.10.  VSS-1066
TA-1696 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.11.  VSS-311
TA-1751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.12.  VSS-516
TA-1375 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.13.  VSS-517
TA-1370 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.545 "Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.14.  VSS-555
TA-1366 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.15.  VSS-1226
TA-1378 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.945 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.16.  VSS-721
TA-1541 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.17.  VSS-724
TA-1542 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.18.  VSS-576
TA-1543 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.24 "Noteikumi par uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādes izdevumu apmēru patvēruma meklētājam un šo izdevumu segšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.19.  VSS-476
TA-1390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.23 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
2.20.  VSS-821
TA-1514 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele     
2.21.  VSS-1042
TA-1764 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.22.  VSS-1043
TA-1765 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.23.  VSS-1046
TA-1769 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.24.  VSS-1049
TA-1771 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.25.  VSS-1050
TA-1772 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.849 "Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.26.  VSS-1051
TA-1773 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.894 "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.27.  VSS-1054
TA-1777 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1128 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra reģistriem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.28.  VSS-1055
TA-1778 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.29.  VSS-1047
TA-1770 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.30.  VSS-588
TA-1522 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par kārtību, kādā brīvprātīgais probācijas darbinieks par līdzdarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildi saņem atlīdzību un atlīdzības apmēru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.31.  VSS-591
TA-1625 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.825 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
2.32.  VSS-893
TA-1823 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.890 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.33.  VSS-731
TA-1669 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.34.  VSS-917
TA-1664 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.35.  VSS-813
TA-1744 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.36.  VSS-613
TA-1561 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.682 "Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.37.  VSS-610
TA-1564 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.38.  VSS-612
TA-1562 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.39.  VSS-611
TA-1568 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.40.  VSS-951
TA-1616 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.41.  VSS-792
TA-1635 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.42.  VSS-620
TA-1639 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.43.  VSS-658
TA-1851 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1130 "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.44.  VSS-650
TA-1711 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1147 "Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.45.  VSS-788
TA-1742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.46.  VSS-652
TA-1746 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.47.  VSS-787
TA-1739 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.48.  VSS-655
TA-1738 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.49.  VSS-656
TA-1722 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.50.  VSS-654
TA-1740 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.51.  VSS-818
TA-1575 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.409 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.52.  VSS-947
TA-1704 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.53.  VSS-816
TA-1572 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
2.54.  VSS-841
TA-2040 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību"  Aizsardzības ministrija  A.Matīss     
2.55.  VSS-1105
TA-2056 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111""Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
2.56.  VSS-1104
TA-2065 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-87
TA-1894 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.357 "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis     
3.2.  VSS-746
TA-785 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību"   Aizsardzības ministrija  A.Matīss     
3.3.  VSS-4
TA-815 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""   Finanšu ministrija  A.Vilks     
3.4.  VSS-284
TA-1480 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.177 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Miera ielā 58 un Lubānas ielā 80, saglabāšanu valsts īpašumā""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
3.5.  VSS-328
TA-1318 
Likumprojekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.6.  VSS-230
TA-1425 
Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.7.  VSS-1078
TA-648 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.8.  VSS-552
TA-1674 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.9.  TA-1596  Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 7.§) "Noteikumu projekts "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     
3.10.  TA-2020  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju 2013.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele     
3.11.  VSS-224
TA-1489 
Noteikumu projekts "Noteikumi par dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amata zīmi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
3.12.  VSS-953
TA-763 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 "Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība""   Tieslietu ministrija  J.Bordāns  S.Plūmiņa   
3.13.  VSS-590
TA-1528 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
3.14.  VSS-897
TA-1805 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs     
3.15.  VSS-489
TA-1484 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma     
3.16.  VSS-358
TA-1775 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis     
3.17.  VSS-351
TA-2039 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ģeodēziskā tīkla klasifikators"  Aizsardzības ministrija  A.Matīss     
3.18.  VSS-138
TA-1885 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
3.19.  VSS-154
TA-1901 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
3.20.  VSS-175
TA-1440 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
3.21.  VSS-1174
TA-2113 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns     
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-236
TA-952 
(skatīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  M.Badovskis I.Vjakse E.Korčagins A.Alksnis   
V. Informācija
5.1.  VSS-343
TA-1599 
Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Danilāns J.Mukāns J.Stinka I.Olafsone   
5.2.  TA-1928  Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanu Latvijā 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  I.Šņucins R.Strokšs   
5.3.  TA-2089  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Komplekss risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Šņuka A.Pētersone I.Umbraško K.Piģēns   
5.4.  TA-2130  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārejas posmā papildu nepieciešamo finansējumu aktīvo nodarbinātības pasākumu nepārtrauktai nodrošināšanai"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Lipskis I.Kārkliņa K.Ancāne   
5.5.  TA-2131  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Informācija "Sliežu ceļa rekonstrukcija" un "Pārmiju pārvedumu nomaiņa" atklāta konkursa nolikuma projekta atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss     
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2059  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks     
6.2.  TA-867  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijai (par sabiedrības integrācijas procesa efektīvu pārraudzību un finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu)  Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija  Ž.Jaunzeme- Grende     
6.3.  TA-1667  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par iespējamo tiesiskās vienlīdzības principa, tiesību uz privāto dzīvi un tiesību uz veselības aprūpi pārkāpumu, saņemot atteikumu apmaksāt plānotās ārpus stacionāra dzemdības (mājdzemdības) no valsts budžeta līdzekļiem)  Tiesībsargs  I.Circene     
6.4.  TA-2067  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Aizsardzības ministrija  A.Matīss     
6.5.  TA-2072  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par plānotājiem pasākumiem 2013.-2015.gadā, lai mazinātu palu un plūdu draudus, un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere T.Jansone I.Stepanova   
6.6.  TA-2082  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu 2013.-2015.gadam"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
6.7.  VSS-678
TA-2050 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2014.- 2016.gadā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     
6.8.  TA-2109  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" uz apakšprogrammu 01.14.00 "Mācību literatūras iegāde""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare   
6.9.  TA-2110  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Batare S.Sidiki I.Šulca   
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1675  Rīkojuma projekts "Par Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  M.Glazjeva M.Viļums Ē.Kalnmeiers I.Mangule   
7.2.  TA-1459  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi par kārtību, kādā var vērsties pret pašvaldībām un komersantiem, kuri nepilda direktīvu prasības, par kuru ieviešanu tie ir atbildīgi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  R.Vesere D.Ozola   
7.3.  TA-2118  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2012/0380"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša I.Henilane   
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2013-187-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Mertena pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce    
8.2.  2013-188-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Maļinovskis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
8.3.  2013-194-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Grimailovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
8.4.  2013-195-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Baņņikovs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
8.5.  2013-198-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Sorokins un Sorokina pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce